พีช อีทแหลก เล่าเหตุการณ์ กินราเมงเกือบตาย

ทางด้าน พีช อีทแหลก ยู ทู ป เบอร์ส า ยกินชื่อดดัง ได้ออกมาเล่า ถึ งเ ห ตุ ก า ร ณ์ครึ่งหนึ่ งในชี วิ ต

ที่เคย กิ นจ นเ กื อ บต า ย ตอนนั้ นไปกินราเมง ช า มละ 2.5 กิโล คนป กติกินชามเ ดี ย วก็ไม่หมดแล้ว

ตนตั้งเ ป้ าไว้ 3 ชาม ก็พอห ม ดชามที่ 3 มันรู้ สึ กอิ่มมากแล้ว แต่อยากจะล อ ง และทำค อ น เ ท้ นต์

จึงฝื นกินชามที่ 4 จนห ม ดและท ร มา รมาก ในใจคิดว่ากินได้อีก จึงสั่งช า มที่ 5 สุดท้าย ฝื นกินจนหมด

และถ่ า ยปิ ดร า ยกา รเรี ย บร้ อ ย แต่ก ลั บไม่ ส า ม า ร ถลุกจากเก้าอี้ได้ เหมือนคนจะ ต า ย

ห า ย ใ จยัง เ จ็ บท ร ม า น ต้องนั่งเป็นชั่วโมง เหมือนจะอ้ ว กก็อ้ ว กไม่ได้ แล้วโช ค ดีที่วันนั้นก ลั บมาถึงบ้าน

ได้ไปนั่งป ล ดทุ ก ข์ 1 ชั่วโมง ทำให้เริ่มดีขึ้น หลังจากวันนั้น 2 วัน ต้องสู บ ส้ วม และที่บ้านจะสู บ ส้ ว มบ่อยมาก

ต อ น นี้อ อ ฟ ฟิ ต สูบส้ ว ม 2 สัปดาห์ครั้ง เพราะตนเข้าห้ อ ง น้ำ 1 วันเกิน 10 รอบ ก็ถ่ า ยปกติ สุ ข ภ า พดี ไม่ได้ท้ อ ง เ สี ย

ราเมง

หนุ่มพีช

พีช สา ย กิ น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *