บอล เชิญยิ้ม ไม่ให้เกียรติ มายด์ 4EVE ในรายการตลก

ก ล า ย เป็นป ร ะ เ ด็ น ด ร า ม่ า เมื่อทางโ ล ก อ อ น ไ ล น์ ได้นำภาพจากร า ย ก า รของช่องเ วิ ร์ค พอ ยท์

ซึ่งเป็นภาพการเล่นล ะ ค รล้ อเ ลี ย น เรื่องแม่น า ค ที่มีนั ก ร้ อ ง สาว มายด์ 4EVE มาเป็นแ ข กรั บเ ชิ ญ

โดยที่เป็น ป ร ะเ ด็ นนั้น คือพ ฤ ติ ก ร ร มของนั ก แ ส ดงต ล กชื่อดัง บอล เชิญยิ้ม ที่ถูกห ล า ย คนมองว่า

มีการถู ก เ นื้ อ ต้องตัวสาวมายด์ม า กเ กิ นไป ทั้งการจั บ ไ ห ล่ สีห น้ าท่ าท า ง

เพราะดูจากท่า ท า งสาวมายด์ ค ล้ า ยจะมีอ า ก า ร ต กใ จ งานนี้ ช าว เ น็ ตและแฟนๆของ นั ก ร้ อ งสาว

จึงเ กิ ด เ สี ย งวิ พา ก ษ์ วิ จ า ร ณ์กันอย่างมากมาย ว่าเป็นการ ก ร ะ ทำ ที่ไม่เ ห ม า ะส ม

ไม่ให้ เ กี ย ร ติแ ข ก รั บเ ชิ ญ รวมทั้งยังมีการ ขุ ดถึงประเ ด็ นเ ล่ นมุ กไม่เ ห ม า ะส ม

มาหลายรอบแล้ว และไม่เคยมีการป รั บ ป รุ งหรือรับฟั ง ข้ อ เ ส น อ ของคนชมเลย

เ ม้ น ต์ชาว เ น็ ต

บอล

สาวมายด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *