โซเชียลดราม่า รางวัลแชมป์เดอะสตาร์ 2022 ลั่นช่องไม่มีงบ?

สำหรับ ผู้ค ว้ าแ ช ม ป์ The Star ค้ นฟ้ าค ว้ าด า ว 2022 คือหนุ่ม เจมส์ เจตพล กนิษฐชาต ห ม า ย เ ล ข 8

ซึ่งทำโ ช ว์ มิ นิ ค อ นเ สิ ร์ ต 15 นาที จนช น ะค ะ แ นน โ ห ว ตจากคนไทยทั่ว ป ร ะ เ ท ศ

ไม่ว า  ย ก ลั บ ก ล า ยมี ด ร า ม่ า ในโ ล ก อ อ น ไ ล น์ โดยทางด้านหนุ่มเจมส์ เจตพล ได้ค ว้ าแ ช ม ป์สำเร็จ

แต่มีร า ง วั ลเ พียงถ้วยรา ง วั ล 1 ถ้วย ห้อง พั กค อ น โ ดสำหรับพัก อ า ศั ย 1 ปี และ ได้เ ซ็ นสั ญ ญ า

เป็นศิ ล ปิ นของ สั ง กั ดช่อง 31 และ มีผ ล ง า น ONE Music ต่อมาทางด้านเ พ จดังของเ ฟ ซ บุ๊ ค

ได้ออกมาโ พ ส ต์ ถึงเ รื่ อง ร า ว ดังกล่าว ว่า ร า ง วั ลคือ ค อ นโ ดพร้อมอยู่ 1 ปี ให้ยื มอยู่ ใ จ ดีมาก ดูแ พ งนะ

น่าจะหลายร้ อ ยเลย ได้เป็น ศิ ล ปิ น น่าจะให้เ งิ นสั กหน่อย ช่องวั นไม่มี ง บหรอ

งานนี้เหล่า ช า ว เ น็ ตต่างเข้ามาแ ส ด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลามทีเดียว

คว้า แ ช ม ป์

เจมส์ เจตพล

เดอะสตาร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *