หนังสะพานรักสารสิน 2216 เอกชัย พาฉายทั่วโลก

สำหรับผู้กำ กั บหนังชื่ อดัง เอกชัย ศรีวิชัย ที่เพิ่งป ล่ อ ยห นั งเรื่อง ส ะ พ า น รักส า รสิน 2216 เข้าฉ า ยในโรงไปไม่นาน

ด้านเจ้าตัวเผยว่า หนังเรื่องนี้เต รี ย มฉ า ยร อ บโ ล ก และก ลั บ มากำกับภ า พ ย น ต ร์อีกครั้ง ก็ ค า ด ห วั งในเรื่องการต ล า ด

พ ย า ยา ม ทำงานให้เ นี ย น และดีที่สุด พอทำส่ งไปแล้วคนดูไม่ ด่ า แต่มันจะได้หรือไม่ บ ริ บ ทมันอยู่หลายอย่าง แต่ละส ถา นก า ร ณ์ จั ง ห ว ะ

การทำพีอ า ร์ โฆ ษ ณา แต่หนังไทยเ สี ยอย่าง ถ้าเป็นค่ า ยเล็กๆ พีอาร์สื่ อจะไม่เยอะ แต่ถ้าห นั ง ฝ รั่ ง หลายคนต่างรอจะเข้า ฉ า ย เมื่อไหร่

บางทีก็น่าน้ อ ยใจ หนังไทยฉ า ย ไปแล้วยังมาถามว่าฉ า ยวันไหน แล้วห นั งแต่ละเรื่องที่ทำ ไม่ได้ทำ เ พื่ อเรียกแขก แต่ทำในสิ่ ง ที่เล่าไปแล้ว มันได้ อ ะ ไ รในสั ง ค ม

อย่างเรื่องนี้ก็ อุ ทิ ศ ให้ความ รั ก และความเ ลื่ อ ม ล้ำสังคม ที่เ กิ ด ขึ้นมานานแล้ว ทุกอย่างอยากเล่าแบบค นใ ต้ พ ย าย า มแ ช ร์ สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เป็นและสิ่งที่เจอ ออกมาสู่ ส า ธ า ร ณ

และหนังเรื่องนี้ไป ฉ า ยรอบโ ล ก แต่วิ ธีไหนคอยฟัง ข่ า วเอา เซนต์ สั ญ ญ า เรียบร้อยแล้ว ต อ น นี้เ อ เ ซี ยเ กื อ บทั้งหมด ยุโ ร ป อเ ม ริ ก าก็ได้ไป

ส่วนเรื่องครูเทียมนั้น ตนไม่ได้ ติ ด ต่ อกันเลย ก็ไม่อยากไปพูดเ รื่ อ ง ส่ ว น ตัว แต่ที่รู้จักนั้น ครูเทียมเป็นคนน่ า รั กและค น ดี

เอกชัย

หนัง

ผู้กำกับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *