ตร.ไซเบอร์ จับนุ่มนิ่มแล้ว คนสนิท เม พรีมายา

จากเ ห ตุ ก า รณ์ ปิดล้ อ มตร ว จค้นของเ ค รื อข่าย เม พรีมายา หรือ นางสาวพิชญ์นรี ตันติวิทย์ จากกรณีอ้าง ล ง ทุ นผ ลิ ตภั ณ ฑ์อาหารเ ส ริ ม

เพียง 6 พัน ได้กำ ไ รถึง 15 ล้าน ในเ ว ล า 3 เดือน ซึ่งทางด้านตำรวจใช้เวลาส อ บป า ก คำกลุ่มผู้ต้ อ งหาน า น กว่า 8 ชั่วโมง

ก่อนจะอ นุญ า ตให้ป ระ กั น ตั ว ทั้งหมด วาง ห ลั ก ท รั พ ย์ คนละ 1 แสนบาท จากนั้น ทางด้าน พล.ต.ท.วรวัฒน์ ผบช.สอท กล่าวว่า

เบื้องต้น เม พรีมายา ยังคงให้การป ฏิ เ ส ธทุกข้ อ ก ล่ า ว ห า ส่วนจะเข้า ข่ า ย ฉ้ อโ ก งหรือไม่นั้น ยังไม่มีการแ จ้ ง ข้ อ ห า ดังกล่าว

เพราะยังไม่มีผู้เ สี ยห า มาแ จ้ ง ค ว า ม แต่จะไม่ทิ้งปร ะเ ด็ นนี้ และจะเ รี ย กลู ก ค้ า ลูกข่ า ยมา ส อ บ ป า กคำ อีกครั้ง

แล้วด้าน พล.ต.ต. วริศร์สิริภ์ ผบช.สอท2 กล่าวว่า หลังจากที่ออกห ม า ย จั บ 11 ผู้ ต้ อ ง ห า เมื่อวานได้ แ จ้ งข้ อ ห าแล้ว 5 คน

ล่าสุด ทางด้านตำรวจ ส า ม า ร ถจั บ กุ มได้เพิ่มอีก 4 คน ในพื้นที่ภ า ค ใ ต้ โดย 1 ในนั้น คือ น.ส.รัชนันท์ หรือ นุ่มนิ่ม ลูกข่ า ยคนส นิ ท

ที่มีการเผยภาพ คู่กับรถ ห รูและโพสต์ข้อความ ที่อ้าง ล ง ทุ น 6 พันบาท จะได้กำ ไ ร 15 ล้านบาท ใน 3 เดือน จึงทำให้ก ร ะแ ส แ บ ร น ด์ พ รี ม า ย า เป็นที่ รู้ จั ก

อยู่ ร ะ ห ว่ า ง การ คุ ม ตัวมาส อ บ ป า กคำที่ สอท. และผู้ ต้ อ ง ห าอีก 2 คน ติ ด ต่ อ ขอเข้า ม อ บตัวในวันนี้เช่นกัน

โพสต์ดังกล่าว

เม พรีมายา

สาวนุ่มนิ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *