ตร.ไซเบอร์ รวบแล้ว สาวรถหรู นุ่มนิ่ม คนสนิท เม พรีมายา

จากกรณี การป ฏิ บั ติ ก าร เปิดยุ ท ธ ก า ร ผึ้งแ ต กรัง ปิด ล้ อ ม ต ร ว จค้น 11 จุด ของเ ค รื อ ข่ า ย เม พรีมายา เหตุอ้างล ง ทุ นผ ลิ ต ภั ณ ฑ์อาหารเ ส ริ ม

เพียง 6 พัน แต่ได้ กำ ไ ร ถึง 15 ล้านบาท ใน 3 เดือน ซึ่งเมื่อคืนนี้ด้านตำ ร ว จใช้เ ว ล ากว่า 8 ชั่วโมง ส อ บปากคำกลุ่มผู้ต้ อ ง ห าในหลายป ร ะ เ ด็ น

โดยเฉพาะปร ะ เ ด็ นธุรกิจ การได้มาซึ่งกำ ไ ร การออกแ ค มเ ป ญในลั ก ษ ณ ะชวนเ ชื่ อ รวมไปถึง ป ร ะ เ ด็ นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ก่อนจะ อ นุ ญ า ตให้ป ร ะ กั น ตัวทั้งหมด วางห ลั กท รั พ ย์ คนละ 1 แสนบาท ต่อมาด้าน พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท เผยว่า

เบื้องต้น เม พรีมายา ยังคงให้การ ป ฎิ เ ส ธทุกข้อก ล่ า ว ห า ส่วนจะเข้า ข่ า ยฉ้ อโ ก ง หรือไม่นั้น ต อ น นี้ยังไม่มีการแ จ้ งข้ อ ห าดังกล่าว

เนื่องจากยังไม่มี ผู้ เ สี ย ห าเข้ามาแ จ้ งความ แต่ประเ ด็ นนี้ตำร ว จก็ไม่ตั ด จะเรียกลู กค้ าและลูกข่ า ยมาส อ บป า กคำอีกครั้ง

และด้าน พล.ต.ต. วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ ผบช.สอท2 เผยว่า หลังจากที่ออกหม า ยจั บ 11 ผู้ต้ อ ง ห า และเมื่อวานแ จ้ งข้ อ ห า แล้ว 5 คน

ล่าสุด ตำรวจได้ติ ด ต า ม จั บ กุ มได้ เ พิ่ ม เ ติ มอีก 4 คน ใน พื้ น ที่ภาคใต้ ทั้งนี้ 1 ในนั้น คือ นุ่มนิ่ม รัชนันท์ ลูก ข่ า ยคนส นิ ท ที่มีภาพถ่ า ยคู่กับร ถ ห รู

และโพสต์ข้ อ ค ว า ม ผ่านทาง โ ซ เ ชี ย ลที่ อ้ า ง ล ง ทุ น 6 พัน จะได้กำ ไ ร 15 ล้านบาท ใน 3 เดือน จึงทำให้แ บ ร น ด์ พ รี ม า ย า เป็นก ร ะ แ สจนหลายคนรู้จัก

ขณะนี้อยู่ ร ะ หว่ า ง การคุ มตัวมาส อ บปากคำที่ สอท ส่วนผู้ ต้ อ ง ห าอีก 2 คนได้ติ ด ต่ อเข้าม อ บ ตัวในวั น นี้เช่นกัน

โพสต์ดังกล่าว

เม พรีมายา

นุ่มนิ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *