ทนายดัง สงสารดีเจมะตูม อาจโดนหลายข้อหา ต้นหอมลั่นทีมผู้เสียหาย

จากเ ห ตุก า ร ณ์สาวใส่กำไรอีเอ็ม แอบอ้างสนิมกับ ดีเจมะตูม เตชินท์ และได้ชั ก ช ว นคนมาร่วมล ง ทุ น จากนั้นได้ จั ด ฉ า กร ว บสาวรายดังกล่าว

แล้วดีเจมะตูมได้โพสต์ชี้แ จ งว่า จากที่มีเผยแ พ ร่การจั บกุ มมิ จ ฉ า ชี พที่ร้านของมะตูมเอง ต้องกราบข อ อ ภั ยในการใช้ถ้ อ ย คำไม่สุภาพ และท ะ เ ล าะวิว า ทที่เกิดขึ้น

ทางมะตูมยิ น ดี ไปให้ป า กคำที่เ จ้ าห น้ าที่ และให้ความร่ ว ม มื อกับทุก ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ขอยื น ยั นว่า มะตูมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิ จ ฉ า ชี พ

เพียงแค่ถูกนำชื่อไปแ อ บอ้าง เพื่อห ล อ กเ งิ นคนอื่นมาลงทุน ถ้ามีผู้เ สี ย ห า ยจากการเอาชื่อมะตูมไปแ อ บอ้างทำ ธุ ร กิ จ รีบ ติ ด ต่ อมะตูมด่ ว นเลย

ความจ ริ งคือค ว า มจ ริ ง ขอยื น ยั นความบ ริ สุ ท ธิ์ของตัวเอง และจะอยู่เ คี ย ง ข้างผู้เ สี ย ห า ย ตามเ งิ นคืนให้ได้มากที่สุด

ล่าสุดทางด้านท น า ย รณณรงค์ แก้ว เพ็ชร์ ได้ออกมาโ พ ส ต์ข้อความพ า ด พิ งถึงดีเ จมะตูมว่า ส งส า รดีเจมะตูม น่าจะหลายข้ อ ห าเลยที่โ ด น มะตูมนะ

เมื่อหลังจากโ พ ส ต์ดังกล่าวออกไปทำให้หลายคนต่างเข้ามาแ ส ดงความ คิ ดเ ห็ นทั้งที่เ ห็ นด้วยและไม่เ ห็ นด้วยกันอย่างมากมาย

ซึ่งทางด้าน ดี เ จต้นหอม ก็เข้ามาเ ม้ น ต์ว่า ทีมผู้เ สี ย ห า ย และมีชาวเ น็ ตเข้ามาว่า จับโ จ รแ อ บอ้าง ต้องใจถึง ไม่งั้นโ จ รได้ใจห นีไปห ล อ กคนอื่นได้

ประชาชนเ ดื อ ดร้ อ น มีใครก ล้ ามาช่วยบ้าง มั่ วแต่มานั่ งเข้า ข้างโ จ รอยู่ได้ ห ล อ กคนไปทั่ว กว่าจะตามเ จ อมันไม่ง่าย ตำ ร ว จก็ยื นดูอยู่

ทน า ย รณณรงค์

ต้นหอม

มะตูม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *