เห็นทั่วโลก มิสแกรนด์ ฟาด มิสยู ด้วยวิดีโอ

เท่าที่ท ร า บกันดีว่าเ ว ทีน า ง ง า ม อย่างมิ สยู นิเ วิร์ สไ ท ย แ ล น ด์ และ มิสแ ก ร น ด์ไทยแ ล น ด์ มักจะมีป ร ะเ ด็ นออกมาคอยฟ า ดกันเป็นระยะ

ทำเอาหลายคนมองว่าเป็นสี สั นของ ว งก ารน า ง ง า ม ล่าสุด กลายเป็นมีด ร า ม่ าเ ดื อ ดอีกครั้ง เมื่อทางเวที มิ ส แ ก ร น ด์อิ นเ ต อ ร์เนชั่ นแ น ล 2022

ได้เล่นใหญ่ ทำค ลิ ป VTR ให้คำว่ามิ สแ ก ร นด์ฯ (MGI) ห ล่ นทั บมิ ส ยูฯ (MU) ในวันอังคารที่ผ่านมา (25/10/65) เมื่อค ลิ ปดังก ล่ า วถูกเผยแ พ ร่ไปสู่ส าย ตาคนทั่ วโ ล ก

ทำให้เกิดก ร ะแ สวิ พ า ก ษ์วิ จ า ร ณ์มากมาย โดย เ ฉ พ าะอย่างยิ่งกับแฟนน า งง า มไ ทย ที่เป็นเจ้าบ้ า นของเ ว ที ซึ่งมีบางส่วนมองว่าเป็นการก ร ะ ทำ ที่ไม่เห ม า ะส ม

เพราะไม่ควรก ดค น อื่ นให้ตัวเองสูงขึ้นไม่ว่าโ ล กไหนก็ตาม และมีความย้ อ นแ ย้ งกับสปี ชน า งง า มที่ต่ อ ต้ า นส งค ร า ม แต่ที่ เว ทีแ ก ร น ด์ทำนั้น

เหมือนจุดช น ว นส งค ร า มเอง แต่ก็มีฝ่ายที่ เห็ น ด้ วยและมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะโ ล ก ธุ ร กิ จ เป็นเรื่องป ก ติที่จะมีการบ ลั ฟ กัน เป็น สี สั นการป ร ะ ก ว ด

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 เว ทีน าง ง า มนี้ อาจจะมีส ง ค ร า ม เ ดื อ ดขึ้นอีกหลายระดับ หลังจากมีป ร ะ กา ศ แบบท า ง กา ร ว่า แอน จักรพงษ์

ได้ซื้อกิ จ ก าร น า งง า มจัก รว า ลทั้งหมดแล้ว ก็คงรอติ ด ตา ม กันต่อไป ว่าอ น าค ตของเ ว ที น าง ง า ม ระดับโ ล กคู่นี้จะเป็นอย่างไร

มิสแกรนด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *