ณิชา ณัฏฐณิชา อวดอัลตร้าซาวด์ ประกาศข่าวดี มีสมาชิกใหม่

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด า ร า สาวที่มีความส า ม าร ถ เ กิ นตัวที่เดียว สำหรับ ณิชา ณัฏฐณิชา

ที่ ต อ น นี้เจ้าตัวนั้นกำลังค บ ห า ดู ใ จกับ โตโน่ ภาคิน เรียกว่าเป็นอีกคู่ที่ดูน่ ารั ก

มักจะโ มเ ม้ น ต์หวานๆให้แฟ นค ลั บคอยติ ด ต า มอยู่ เ รื่ อ ยๆ และยังคอยซั พ พ อ ร์ ตกันในทุกๆเรื่อง

ทำเอาหลายคนต่างรอลุ้ น ข่ า วดีของทั้งคู่อยู่ ล่าสุดทางด้านสาว ณิชา ได้ออกมา ปร ะ กา ศข่ า วดี ว่า

น้องหมาที่เธอเ ลี้ ย งไว้ กำลังตั้ งท้ อ ง เตรียมต้ อ นรั บส มา ชิ ก ให ม่ เข้าบ้าน ซึ่งทางด้านสาวณิชา ได้โพสต์ ภ า พอั ล ต ร้ าซ า ว ด์

ที่ระบุว่า Congrats to น้องย่า ปีใ ห ม่นี้มีแ พ ล นแล้ว เพราะกำ ห น ด ค ล อ ด วันที่ 1-3 มกราคม ไม่ต้องไ ป ไ ห น แล้ว

ตื่ น เ ต้ นกับ ข อ งข วั ญปี ให ม่ ซึ่งทางด้านหนุ่มโตโน่ ก็ร่วมยิ น ดีกับแ ฟ น ส า วที่กำลังจะมี ส ม าชิ กให ม่

ท่ามกลางเ ห ล่ าบรรดาแฟน ค ลั บ เพื่อนในวง ก า รบั น เ ทิ ง และช า ว เ น็ ตที่เข้ามาแ ส ด งควา ม ยิ น ดี บสาวณิชากันอย่างล้ นห ล า ม

โตโน่ ณิชา

ณิชา

ภาพ อั ล ตร้าซาวด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *