โตโน่ ภาคิน ขอลาบวช หลังว่ายข้ามโขงสำเร็จ

จากการเ ส ร็ จสิ้ นภ า ร กิ จ ว่ า ย น้ำข้ า ม แม่ น้ำโ ขง ของพ ร ะเ อ กหนุ่มโตโน่ ภาคิน ในโ ค ร ง ก า รหนึ่งคนว่ า ย หลายคนให้

เพื่อรับ บ ริ จ า คหาเ งิ นช่วยเห ลื อ 2 โร งพ ย า บ าล ได้รับความส น ใ จจากปร ะช า ช นฝั่งไ ท ยและล า ว อย่างมากมาย

ล่าสุดทางด้าน หนุ่ มโตโน่ ออกมาเผยข่ า วล า บ ว ช ที่ระบุว่า การตั ด สิ นใ จนี้ จะขอม อ บให้ทุกค ว า ม รั กที่มีต่ อกันระหว่างไทยและลาว

ไม่รู้จะหาคำไหนมาบ ร ร ย า ย มาขอบคุณ หรือตอบแ ท นความรัก ส ามั ค คี ความมี น้ำ ใ จ ที่ทุกคน ร่ ว ม มื อ กัน เพื่อ ห ม อ พ ย า บา ล

ของโรง พ ย าบ า ลทั้ง2 ฝั่งโขงอีกไม่กี่วันจะปิดรับ บ ริ จ า คแล้ว มันเกินเ ป้ าไปอย่างมาก ตนจึงจะขอ บ ว ช เพื่อเป็นการตอ บ แ ท นน้ำใ จทุ ก ค น

รวมถึง องค์พ่อพ ญ าศ รีสั ต ต น า ค ร า ช และพญ า น า คทุกอ ง ค์ได้ป รึ ก ษ ากับพ ร ะ ครูแล้ว จะบวชที่ วั ดพ ระ ธ า ตุพ น มวร ม ห าวิหาร

ตามประเ พ ณี คว า มเ ชื่ อ หน้าที่ของผู้ชายไทยด้วยความเ ต็ มใ จของตนเอง เป็นไปได้ก็จะข้ า ม ไปฝั่งล า วด้วย

แต่ก็คงเป็นช่วงปีหน้า เพราะต้องเ ค ลี ย ร์งานที่รั บไว้แล้วทั้งหมดให้เ ส ร็ จสิ้ นก่อน รวมทั้งปร ะ ชุ มแ พ ท ย์ พ ย า บ า ล

ที่จะซื้อเค รื่ อ งมื อแ พ ท ย์ในครั้งนี้ ซึ่งต อ น นี้มียอดรับ บ ริจ า ค 68,143,136 บาท ยัง ส า ม า ร ถบ ริ จ า คได้ถึง สิ้ นเดือนตุ ล า ค มนี้

จากไอจีโตโน่

โพสต์หนุ่มโตโน่

หนุ่มโตโน่ ภาคิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *