โตโน่ เหนื่อยล้า ว่ายถึงฝั่งลาวแล้ว

จากกรณีที่ดาราหนุ่ม โตโน่ ภาคิน ได้ ผุ ดโ ค ร งก า รหนึ่งคน ว่ า ย หลายคนให้ เพื่อหา ทุ นบ ริ จ า คให้กับ

โ ร งพ ย า บ า ลฝั่งไทยและลาว เป็นการว่ายน้ำข้ามโขง ที่เริ่มออกว่ายตั้งแต่ เ ว ล า ประมาณ 10.00 น. ช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดได้รับรายงาน ช่วงเวลา 12.00 น. ทางด้านหนุ่มโตโน่ ได้ ว่ า ยตั ดก ระ แ สน้ำใน แ ม่ น้ำโ ข ง ข้ามไปยังฝั่งสปป.ลาว

บ ริ เ ว ณวั ด พ ร ะธ า ตุ ศ รีโ ค ดต ะบ อ ง มีส ภ า พร่ าง ก า ยที่ เ หนื่ อ ย ล้ า จากการว่ า ย น้ำ เป็น เ ว ล านาน

ท่ามกลาง ป ร ะช า ชน ให้การ ต้ อ น รั บและให้ กำ ลั ง ใ จทั้งสองฝั่งโขง ซึ่งได้เผยยอด บ ริ จ า ค รวม อยู่ที่ 36 ล้ า นบาท

นอกจากนี้ ช่วงบ่ายโตโน่จะเดินทางไปที่ ห า ดบ้านนาเมือง ฝั่งสปป.ลาว เพื่อลงน้ำ ว่ า ย ก ลั บไปยังลานพ ญ าศ รีสั ต ตน า คร า ช

ที่ฝั่งไทย ทั้งนี้ด้าน ผู้ จั ด ก า ร ส่วนตัวโตโน่ เผยว่า ตรงจุดนี้โตโน่ต้อง พ ย า ย า ม ว่ า ยตัดก ลั บมาให้เร็วที่สุด

เพราะอาจเ สี่ ย ง ถูก ก ร ะ แ ส น้ำ พั ดพาเลยลานพ ญ า ศรีสั ต ต น า ค ร า ชไป

ชาวบ้าน

โตโน่

คน แ ห่ กำ ลัง ใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *