พระพยอม ถามกลับ พระอาจารย์แจ้ มีคนท้าคิดเลขจะแข่งมั้ย

ก ร ะ แ ส ดั ง มากในตอนนี้ สำหรับ “พระอาจารย์แจ้” วัดน้อมประชาสรรค์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อ ดี ต อาจารย์ สั ก ยั น ต์

บ ว ช เป็น พ ร ะ ได้ราว 3 พรรษา มีลูก ศิ ษ ย์ จำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันสังคมบางส่วนตั้งคำถามถึงความ เ ห ม า ะ ส ม ในบาง ก ร ณี เช่น

พิ ธี ร ด น้ำ ม น ต์ ให้ชาวบ้าน และให้ ฆ ร า ว า ส ทำพิ ธี สั ก ยั น ต์ ในวัด หลัง ถู ก วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ทำให้พระแจ้ ออกมาตอบ โ ต้ ด้วย ถ้ อ ย คำ ดุ เ ดื อ ด

พร้อม ท้ า คนจบระดับดร. ให้มา สั ก ยั น ต์ แ ข่ ง กับตน ตามที่มี ข่ า ว ไปแล้วนั้น ล่าสุด ทำให้ “พระพยอม” กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กล่าวให้ความเห็นว่า พระแจ้คงไม่ได้เรียนรู้เรื่อง ธ ร ร ม สั จ จ ะ ว่าเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะเรื่องเฉพาะ ก ร ณี

จึงไป ท้ า ท า ย คนอื่นเช่นนั้น อาตมาถามกลับไปว่า ถ้าคน จ บ ระดับดร.มา ท้ า ท า ย พระแจ้กลับให้มาพูดอังกฤษ หรือ แ ข่ ง เลขคณิต

วิทยาศาสตร์กับเขาบ้าง พระแจ้จะตอบรับไหม จึงไม่ควรไปพูดแบบนั้น อย่า ลื ม ว่า แ น ว ทาง ไ ส ย ศ า ส ต ร์ เหล่านี้ ล้ ว น แล้วแต่เกิดขึ้น

ตั้งอยู่แล้วหายไป เป็นสิ่งแค่ ชั่ ว ค รู่ ชั่ ว ยามแค่ระยะหนึ่งแล้วก็ ห ม ด ไป แล้วของใหม่ก็มา แ ท น วนเวียนอยู่แบบนี้ ไม่ ยั่ ง ยื น

ดั ง นั้น อ ย่ า เ อ า จุด ข า ย ของตัวเองไปเทียบกับคนอื่น เพราะ มั น ไม่สามารถเทียบกันได้ทุก ก ร ณี หรือทุกคน เป็น กิ เ ล สเปล่าๆ

ส่วนการ ร ด น้ำ ม น ต์ ก็เป็นเครื่อง อุ่ น ใจอย่างหนึ่ง ให้เอา ห ลั ก เ ห ตุ ผลหรือ ห ลั ก ความจริงใน ธ ร ร ม มา พิ จ า ร ณ า ดูบ้าง

อ ย่ า ไปทำให้ชาวบ้านเชื่ออะไรลมๆ แ ล้ งๆโดย ข า ด เ ห ตุ ผลไป และชาวพุทธที่ไม่ได้ ยึ ด ถืออยู่กับ พ ร ะ รั ต น ต รั ย เป็นหลัก

แต่ไปบูชา ง ม ง า ย ความ เ ชื่ อ ใน ไ ส ย ศ า ส ต ร์ ก็เป็นได้แค่ชาวพุทธระดับ อ นุ บาลเท่านั้น และยังได้กล่าวคำพูดของพระพุทธเจ้าอีกว่า

พระพยอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *