จีน่า แจงแล้ว! สถานะความสัมพันธ์ โอ๊ต

ตอบ ชั ด เ จ น! สำหรับ คู่ รั ก ต่ า ง วั ย ที่กำลังถูก จั บ ต า มองเรื่อง ส ถ า น ะ ต อ น นี้ อย่าง คู่ของหนุ่มโอ๊ต วรวุฒิ กับ ภ ร ร ย า สาว จีน่า อันนา

ว่าทั้งคู่ได้มีการ เ ลิ ก ร า กันหรือไม่ เพราะในขณะที่มี ข่ า ว ลื อ เรื่อง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ของทั้งคู่ แต่ก็ยังมีภาพ ถ่ า ย ร่ ว ม กัน

อย่าง อ บ อุ่ น ในงาน วั น เ กิ ด จนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้านของสาวจีน่าได้เปิดให้คนเข้ามา ถ า ม คำ ถ า ม ต่างๆ

ใน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่วนตัว และได้มีคนถามเข้ามาเป็น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว่า Are you d i v o r c e d ? I hope not true.

I like watch your family’s ซึ่งแปลเป็น ภ า ษ า ไทยได้ว่า คุณ ห ย่ า แล้วหรือไม่ หวังว่าจะไม่ใช่ เ รื่ อ ง จ ริ ง

เพราะชอบดูครอบครัวคุณ ซึ่งสาวจีน่าได้ ต อ บ ก ลั บ เป็น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เช่นกันว่า “being a good p a r e n ts and

always s u p p o r t each other” แปล ไ ท ยได้ว่า เป็นพ่อแม่ที่ดีและคอย ส นั บ ส นุ น ซึ่งกันและกัน

ซึ่งก็ ชั ด เ จ น นเรื่องของ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ของทั้งคู่ เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้ทั้งสองฝ่าย เรื่องที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้วดี เ ส ม อ

จีน่า

 

หนุ่มโอ๊ต กับ สาวจีน่า

คำ ต อ บ จีน่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *