หมอปลาย พรายกระซิบ ทำนายสั่งลา โกนผมบวช

ห ม อ ปลาย พ ร า ย กระ ซิ บ ล่าสุดได้ทำ พิ ธี ข ลิ บ ผม เตรียมตัว บ ว ช ชี พ ร ม หโ พ ธิ ก่อนจะเดินทางไปบวช ภิ ก ษุ ณี ที่ ศ รี ลั ง ก า

ห ม อ ปลาย ได้เผยว่า ได้ทำ พิ ธี ไหว้บอก อ ง ค์ เ ท พ ทุก พ ร ะ อ ง ค์ ที่ คุ้ ม ค ร อ ง ตน และมาที่ วั ด สุ ว รร ณ ภูมิ พุ ท ธ ช ยั น ตี ลาดกระบัง กทม.

ตั ด สิ น ใ จ บ ว ช เพราะท่าน ย ม อยาก บ ว ช แบบใส่ ผ้ า เ ห ลื อ ง ก็ที่ บ ว ช มีผลมาจากการที่ ดู ด ว ง ให้คนอื่น จน ร่า งก า ย แ ย่ ลง

และจะเดินทางไปวันที่ 6/6/65 บ ว ช จริง วันที่ 14/6/65 แต่เป็น สั ม เ ณ รี ก่อน จากนั้นก็ต้องรอดูว่า พ ร ะ ผู้ใหญ่จะ บ ว ช ให้หรือเปล่า เพราะต้องใช้ ภิ ก ษุ 20 และ ภิ ก ษุ ณี 20

เพื่อ เ ซ น ต์ อนุมัติให้ บ ว ช หลัก เ ก ณ ฑ์ ที่จะได้ บ ว ช ต้อง ส อ บ ป ฏิ โ ม ก ผ่าน ภ า ษ าได้ และข้อ ธ ร ร ม ของที่นู้น ชั ด เ จ น ไหม ก็จะมีสอบ ข้ อ เ ขี ย น สั ม ภ า ษ ณ์

จริงๆ ต้อง บ ว ช สั ม เ ณ รี 2 ปี ถึงจะเป็น ภิ ก ษุ ณี แต่ตนขอแบบ ลั ด ก็เลยขึ้นอยู่กับความ ส า ม า ร ถ ของตัวเอง ต อ น นี้ ก็เตรียมหนังสือ รื้ อ ฟื้ น ใหม่ ทั้งอังกฤษ ศรีลังกา บาลี สั น ก ฤ ต

ก็ เ ก ร ง ใ จ ท่าน ย ม จึงไม่ได้ถาม อ ะ ไ ร มาก แต่ต้องทำให้ได้ และจะทำให้ดีที่สุด แล้วถ้า สึ ก ก ลั บ มา จะ เ ป ลี่ ย น ไปหรือไม่ ก็ยังไม่ ส า ม า ร ถ ตอบได้

ส่วน ร ะ ย ะ เ ว ล า ในการ บ ว ช 1 ปี แต่ก็อยู่ที่ ศ รี ลั ง ก า ช่วง ปี ใ ห ม่ อาจจะ ก ลั บ มาให้ ญ า ติ โ ย ม ใส่ บ า ต ร แล้ว ร ะ ห ว่ า ง ที่เป็น ภิ ก ษุ ณี ก็จะงดทำนาย

แต่อาจจะ ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ะ ไ ร ที่เป็น สิ ริ ม ง ค ล มากกว่า หลังจากที่ บ ว ช ก็คงต้อง ล า ว ง ก า ร พักใหญ่ แต่จะบอกไว้เลยว่า ช่วงที่ตนไม่อยู่ จะมีการ เป ลี่ ย น แ ป ล ง เยอะมาก

มีเรื่องการ เ มื อ ง ก็คือไปเรื่อยๆ แต่ก็อยู่ที่ ป ร ะ ช า ช น เรื่องผู้ว่า ก็อยากให้ ร ะ วั ง ผ่านมา 2 อา ทิ ต ย์ ก็เริ่มมีการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก็อยากให้ไปไหว้

พ ร ะ ส ย า ม ธ ร ร มาธิราช กับ พ ร ะ แก้ว ม ร ก ต มันจะเบาลง อยากให้อยู่ต่อ เพราะอยากเห็นการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แล้วก็เรื่องวงการ บั น เ ทิ ง จะมี อ ะ ไ ร ใหม่ๆเข้ามา

ด า ร า ต่างประเทศเข้ามาตี ต ล า ด แทน ส่วนเรื่องการ เ สี ย ชี วิ ต ก็ยังมีอยู่ แต่ไม่ ดุ เ ดื อ ด แบบต้นปี ส่วนเรื่อง โ ร .ค ร. ะ .บ า. ด ต อ น นี้ มีฝี ด า ษ ลิงมาแล้ว

แต่ก็จะมีอีกโรคหนึ่ง เป็นโรค ติ ด ต่ อ เหมือนกัน เป็น ไ ว รั ส น่าจะเกี่ยวกับ ร ะ บ บ ทาง เ ดิ น อ า ห า ร คนเป็นกันเยอะ

แล้วเรื่องของ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เรื่องของ น้ำ มั น แพง ยังไม่ลง ภ า ษี อ า น ก็อยาก เ ตื อ นไม่ให้สร้าง ห นี้ เดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้

ห ม อ ป ล า ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *