เท่ง เถิดเทิง จะกลับมาเปิดตลาดอีกครั้ง เพื่อช่วยชาวบ้าน

ทางด้าน ต ล กดัง อย่างเท่ง เถิดเทิง ก็ถูก ผ ล ก ร ะ ท บ จาก ส ถ า น ก า ร ณ์ ต อ น นี้ เช่นกัน

ทำให้เจ้าตัวต้องพา ภ ร ร ย า ไปใช้ ชี วิ ต แบบ ส ง บ ที่บ้านสวน เนื่องจากไม่ค่อยมีงานใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง

แล้วด้านเท่ง เถิดเทิง ก็ยังมี ธุ ร กิ จ ต ล า ด เท่ง เถิดเทิง ไ น  ท์ วิ น เ ท จ อีกด้วย แต่ก็เจอกับ ผ ล ก ร ะ ท บ เช่นกัน

ทำให้ต้องปิด ต ล า ด มาเป็น เ  ว ล า น า น ร่วมปีกว่าแล้ว ล่าสุด ทางด้านเท่ง ได้นำภาพของ ต ล า ดที่

ดู ร ก ร้ า ง ท รุ ด โ ท ร ม และ เ งี ย บ เหงามาก ต่อมาด้านเท่ง ได้เผยว่า ตนมี แ พ ล น ที่จะ ป รั บ ป รุ ง ตลาดใหม่

เพื่อจะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ชาวบ้านที่ เ ดื อ น ร้ อ น จาก ส ถ า น ก า ร ณ์ ใน ต อ น นี้ ที่ไม่ ส า ม า ร ถ ออกมา

ทำ ม า ห า กินได้ แ บ บ แต่ก่อน โดยจะ รี โ น เ ว ท ใหม่ทั้งหมด และทำ ห ลั ง ค า กันแดดกันฝนด้วย

พอเมื่อทุกอย่าง เ ส ร็ จ ก็จะ ก ลั บ มาเปิดอีกครั้ง แล้วให้ บ ร ร ด า พ่อ ค้ า แม่ ค้ า ทั้งหลาย

เข้าไป ข า ย ของกัน แ บ บ ฟ รีๆ ไม่ เ ก็ บ ค่า แ ผ ง 1-2 เดือน เพื่อให้ กำ ลั ง ใ จ เดินหน้ากันต่อ

เท่ง เถิดเทิง

ภาพตลาด

ตลาดเท่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *