มดดำ เล่านิทานเรื่องแม่ จับตาดูดีๆ กรรชัย

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ เรื่องราวการ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม ที่หลายคนยังให้ความ ส น ใ จ อยู่ไม่น้อย

อย่างเรื่อง มื อ ถื อ ของแตงโม ที่แม่ส่งไปให้บังแจ๊คที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ และหนุ่ม กรรชัย ได้เผยว่า

ให้ ค อ ย จั บ ต า ดูดีๆ ว่า 5 คนบนเรือ อาจจะ ก ลั บ มาเอาคืน และ ส่วนของ ส.ส. เต้นั้น จะ ดำ เ นิ น ก า ร ต่อไปยังไง

ล่าสุด มดดำ คชาภา ได้ออกมาเล่า นิ ท า น ช่วงตอนหนึ่ง ที่ว่า มีวันนึงลูกสาว ต ก เ รื อ โดยที่แม่ เ ชื่ อ ตลอดว่าเป็น อุ บั ติ เ ห ตุ

แล้วหลังจากที่ ตำ ร ว จ แ ถ ล ง ข่ า ว ก็มีคนได้ ติ ด ต่ อไปหาแม่ ว่าจะได้ ม า ก ก ว่ า 30 ล้ า น เป็นคนที่ อ ยู่ เ มื อ งไ ท ย

แม่ก็จะได้เป็น ร้ อ ย ล้ า น แล้ว ส ม มุ ติ ว่าทุกอย่าง ผลออกมาว่าเป็น อุ บั ติ เ ห ตุ แม่จะได้แค่รถและบ้านนะ ส รุ ปว่า เ ชื่ อ

และมีการ ติ ด ต่ อ กันตลอด จนเป็นเรื่อง บ า น ป ล า ย แต่ที่ น่ า ก ลั ว คือ ท น า ย เดชา ได้ออกมาพูดให้ ร ะ วั ง

เพราะมี 30 ค ลิ ป ที่ไม่เกี่ยวกับ ค ดี แต่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับคนที่เคย ติ ด ต่ อ กับแตงโม มีภาพ อั น ต ร า ย 30 รูป

มีทั้งคนมี ชื่ อ เ สี ย ง และนั ก ธุ ร กิ จ เลยกลัวว่าจะมีการ แ บ ล๊ ค เ ม ล์ เกิดขึ้น

มดดำ

กรรชัย

หนุ่ม กับ มดดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *