ไพรวัลย์ ซัดเดือด หมอปลา ลั่น กลืนน้ำลายตัวเอง

ก่อนหน้านี้ ทางด้าน ห ม อ ปลา ได้ออกมาเผยผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตัวเอง ซึ่งจะเห็นเป็นภาพที่เจ้าตัว ถ่ า ย คู่กับ

ห ล ว ง พี่ น้ำฝน เจ้า อ า ว า ส วั ด ไ ผ่ ล้ อ ม และ กัน จอมพลัง ที่ระบุว่า หน้าที่ พุ ท ธ บ ริ ษั ท 4 ต้อง ป ก ป้ อ ง ศ า ส น า

ต่อไป ก็ต้องทำตาม ป ร ะ เ พ ณี พร้อมน้อมรับ คำ ส อ น ของ ห ล ว ง พี่น้ำฝน ขณะเดียวกัน ด้านกัน จอมพลัง ก็ ค อ ม เ ม้ น ต์

โพสต์ดังกล่าวของ ห ม อ ปลา ว่า ต่อจากนี้ ห ล ว ง พี่ น้ำฝนจะช่วย เ ห ลื อ ดูแลการทำงานของ ห ม อ ปลา เพื่อให้มีความ ถู ก ต้ อ ง

และ ส นั บ ส นุ น จะ เ น้ น ทำงานไม่ให้เกิด ผ ล เ สี ย ต่อ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป

หลายคนก็ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น อย่างมากมาย แต่ก็ไม่วายที่เกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ที่ว่า ห ม อ ปลา เ ป ลี่ ย น ไป

ต่อมาด้าน ไพรวัลย์ อ ดี ต พ ร ะ นั ก เ ท ศ น์ ชื่อดัง ก็ได้ออกมา ฟ า ด ห ม อ ปลา ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ตัวเองว่า จบแล้ว ทีหลังไม่ต้อง เ ส น อ ไปจัดการกับ พ ร ะ วั ดไหนอีก

ไม่ต้อง พู ด ถึ ง เรื่อง ไ ส ย ศ า ส ต ร์ ความ ง ม ง า ย พ ร ะ อ ลั ช ชี พุ ท ธไม่ พุ ท ธ อ ะ ไ ร ไม่ต้องมา ห่ ว ง ใ ย พุ ท ธ ศ า ส น า เพราะทุกอย่างก็คงเป็นแค่ ค อ น เ ท้ น ต์

อุ ด ม ก า ร ณ์ ถูก ร า ด ลง ส้ ว ม ไปหมดแล้ว เ สี ย ความรู้สึก หมดความ นั บ ถื อ ถ้ารู้ว่าจะเป็น แ บ บ นี้ วันนั้นไม่ ขั บ ร ถ ไปหา ให้ เ สี ย เ ว ล า แต่ก็ไปแล้ว ก็ เ จิ ม หน้าผากซะเลย

แล้วได้ว่าต่อ เ ป ลี่ ย นจาก ป ร า บ เป็น ก ร า บ แล้ว และด้านอ.จตุรงค์ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้าน พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ก็โพสต์ เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว

เช่นเดียวกันว่า จะ เ ก ลี ย ด หมอปลา ก็ตรงที่ไป ด่ า แล้วไป ถ่ า ย รู ป ใ ก ล้ ชิ ด ก็อยากบอกว่า ขาก เ ส ล ด ลงพื้นแล้ว อย่า เ ก็ บ เอามากินใหม่

ไพรวัลย์

หมอปลา

โพสต์ไพรวัลย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *