แฟนเพจเฟซแตงโม จวกแรง โยงภรรยา กรรชัย

จากกรณีทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค แ อ ค เ ค้ า ท์แตงโม นิดา ที่ได้มีการ เ ค ลื่อ น ไ ห ว อย่างต่อเนื่อง ที่ พ ย า ย า ม เผย ห ลั ก ฐ า น ต่างๆ ในคืน เ กิ ด เ ห ตุ ที่แตงโม พ ลั ด ตกน้ำ

ทำเอาเหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ตต่างให้ความ ส น ใ จ และ ติ ด ต า ม กันเป็นจำนวน จนกระทั่งล่าสุด ด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ดังกล่าว ได้ออกมาเผย เพื่อชี้ แ จ ง 2 ป ร ะ เ ด็ น หลัก ว่า

ประเด็นที่ 1 เป็นการ ชี้ แ จ ง ว่าใช้แค่ เพจ h a p p y melon o f f i c i a l นี้เท่านั้น และไม่มีการเผย วี ดี โ อ ลั บ แตงโม หรือ หรือ ไ ล ฟ์ ส ด สร้าง ห ลั ก ฐ า น เ ท็ จ

และจะลงแค่ ห ลั ก ฐ า น จริง ที่ กู้ คื น ได้จาก มื อ ถื อ แตงโม แล้วเป็นเพจที่ได้รับ อ นุ ญ า ติ ให้เผยแพร่โดยชอบทาง ก ฎ ห ม า ย จะให้สื่อนำ เ ส น อ แค่ ข่ า ว จากเพจนี้เท่านั้น

ถ้าเป็นจาก เ พ จ อื่ น จะไม่รับ ผิ ด ช อ บ ใดๆ ส่วนประเด็นที่ 2 เป็นกรณีของหนุ่ม กรรชัย ที่เสนอ ข่ า ว ว่ า ทางเพจ ติ ด ต่ อ ไปหากระติก และเปิดภาพ ลั บ ของแตงโม

จะขอบอกว่า เพจไม่เคย ติ ด ต่ อ ไปหากระติกเลย และไม่เคยเปิดภาพ อ ะ ไ ร ให้กระติกดู ต่อมาได้ พ า ด พิ ง ไปถึงด้าน ภ ร ร ย า ของหนุ่มกรรชัย ว่ามี น้ อ ง ช า ย ที่ ส นิ ท กับปอ

จึงมีการ เ ต รี ย ม ถาม ตอบ ก่อนออกรายการ หลังจากนี้ได้เผยว่า พอเสร็จงานแตงโม จะนำ ข้ อ มู ล เ ด็ ด ที่สามารถใช้เป็น ห ลั ก ฐ า น มัดตัวคน ทำ ผิ ด ได้

แต่ ก ลั ว จะถูกเพจอื่นนำ ข้ อ มู ล ไป ดั ด แ ป ล ง แล้วเกิดผล เ สี ย ต่อแตงโม งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดา ช า วเ น็ ต ต่างเข้า แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันมากมาย

ทั้งว่า เป็น บั ง แ จ็ ค แน่นอน ที่ พ ย า ย า ม โ จ ม ตีหนุ่ม กรรชัย โดยไม่ควร พ า ด พิ ง ถึงกรรชัย กับ ภ ร ร ย า เ ชื่ อ มั่ น ในตัวกรรชัย ว่าจะอยู่ข้างแตงโม ถ้าจะเอา ผิ ด 5 คนบนเรือ ก็ เ ปิ ด เลย

คอมเม้นต์

 

โพสต์

หนุ่ม กรรชัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *