อัจฉริยะ ถูกกดดัน ปิดเพจ ลั่นยุติบทบาท

ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง บุ ค ค ล ที่ออกมา เ รี ย ก ร้ อ ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้กับ ค ดี ของแตงโม นิดา สำหรับ นายอัจฉริยะ ที่ ติ ด ต า ม

และหา ห ลัก ฐ า น ต่างๆในเรื่องของ ค ดี ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ทา ง เ จ้ า ห น้ าที่ จะออกมา แ ถ ล ง สรุป สำ น ว น ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต

ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม แล้ว แต่ด้านนายอัจฉริยะ ก็ไม่ ล ด ล ะ ที่จะลง พื้ นที่ เพื่อ ต ร ว จ ส อ บ หา ส า เ ห ตุ ที่แท้จริงว่า

เกิด อ ะ ไ ร ขึ้นในวันเกิด เ ห ตุ กันแน่ จากนั้นทางด้านเพจชมรม ช่ ว ย เ .ห ลื. อ เ ห .ยื่ อ อ .า ช ญ. ก ร. ร .ม ที่มีนายอัจฉริยะเป็น ป ร ะ ธ า น

ของชมรมดังกล่าว ได้ออกมาเผยว่า ขอประกาศ ปิด เ พ จ เ ว ล า 12.00 ของวันนี้ 17/5/65 ด้วยความที่ถูก ก ด ดั น หนัก

และหาว่าไม่มี มู ล ความจริง แถมยังถูก ก ลั่ น แ ก ล้ ง ส า ร พั ดจากฝั่งที่เป็นผู้ เ สี ย ผล ป ร ะ โ ย ช น์ โดยว่าทางชมรมนั้น ไป

ห ล อ ก ล ว ง เ งิ น ผู้อื่น โดย ค ว า ม จ ริ งแล้วนั้น เป็น เ งิ น บ ริ จ า คที่ได้รับมาจากความ ส มั ค ร ใ จของทุกคน ซึ่งทางพวกตนไม่ได้

เ รี ย ก ร้ อ ง เลยสักครั้ง ก็ต้อง ข อ บ คุ ณ ทุกคนที่คอยให้ กำ ลั ง ใ จและ ติ ด ต า ม ชมรมนี้มาตลอด ต่อมาได้มีการ แ ช ร์ หน้าเพจ

เ สี ย ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ว่า ก่อนจะปิดเพจ ก็ขอฝาก ติ ด ต า ม เพจ พั น ธ มิ ต รด้วย เนื่องจาก ค ว า ม จ ริ ง คือ สิ่ ง ที่ไม่สามารถ ป ก ปิ ด ไว้ได้

ล่าสุดทางด้านเพจ ก ร ร ม ก ร ข่ า ว ของ สรยุทธ ออกมาโพสต์ว่า ด้านนายอัจฉริยะ เผยว่า เป็น เ พ จ ป ล อ ม และกำลังจะไป แ จ้ ง ค ว า ม

ซึ่งนายอัจฉริยะ ได้เผยต่อว่า จะไม่มีการ ปิ ด เ พ จ ดังกล่าวอย่างแน่นอน แล้ว ช ม ร ม นี้จะอยู่กับตนไปจนถึงวันที่ตน ต า ย

เพจชมรม

นายอัจฉริยะ

เพจสรยุทธ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *