เฮกันลั่น หลวงปู่แสง เลขเด็ดรางวัลที่ 1

จากกรณีของ ห ล ว ง ปู่แสง ที่กำลังเป็น ก ร ะ แ สดัง และหลายคนต่างให้ความ ส น ใ จ อยู่จำนวนมาก

เกี่ยวกับเรื่องที่มีคน ร้ อ ง เ รี ยน ไปยัง  ห ม อ ปลา จนทำให้ ห ม อ ปลา เ ดิ น ท า ง มาเพื่อ ต ร ว จ ส อ บ

จนกลายเป็นเรื่องราวโด่งดัง เพราะ ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ เ ค า ร พ นั บ ถื อ หลวงปู่แสง นั้นไม่ เ ห็ น ด้ ว ย กับการ ก ร ะ ทำ ดังกล่าว

รวมทั้งยังมี นั ก ข่ า ว ที่แสดง พ ฤ ติ ก ร ร ม ไม่ เ ห ม า ะ ส ม ทำให้ต้น สั ง กัด  สั่งให้ออกจากงานทันที

พอหลังจาก ป ร ะ ก า ศ ผล ส ล า ก กิน แ บ่ ง รั ฐ บ า ล งวดประจำวันที่ 16/5/65 ที่ออกเลขท้าย 2 ตัว 06

และ ร า ง วั  ล ที่ 1 เลข 155012 ทำเอา ห ล า ย ค น ต่าง เ ฮ กัน ลั่ น ทีเดียว เนื่องจาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ มาจากที่ว่า

ทางด้านหน้า ป ร ะ ตู ทางเข้าของ วั ด ป่ า อ รั ญ ญ า วิ เ ว ก ต.ไก่คำ จ. อำ น า ญ เ จ ริ ญ มี ธ ร ร ม จั ก ร ติด ป้ า ย

เลขที่ 21 หมู่ 12 จึงมี บ ร ร ด า ชาวบ้านได้นำ เ ล ข ไป เ สี่ ย ง โ ช ค แถมยังตรงกับ เ ล ข วันที่ ห ล ว ง ปู่ แสง

ก ลั บ มา จำ ที่ วั ด ดังกล่าวอีกด้วย นั่นคือ 12/5/65  นอกจากนี้ทางด้าน เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ค ของ ผู้ ป ร ะก า ศ ข่ า ว ชื่อดัง อย่าง

สรยุทธ ได้เผยภาพคู่กับ เอกราช ที่นั่งอ่าน ข่ า ว ด้วยกัน ซึ่งเผยให้เห็นว่าเป็น ช่ ว ง เ ว ล า 06.12 และยังมีบางคนว่า ป ฏิ ทิ น ของช่อง 3

ก็มีเลข 06 งานเหล่าบรรดาแฟนๆและ ช า ว เ น็ ต หลายคนก็ได้ โ ช ค ตามไปด้วย จึงต่างเข้ามา ข  อ บ คุ ณ กันอย่างล้นหลาม

ห ล ว ง ปู่ แส ง

ธ ร ร ม จั ก ร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *