อินสตราแกรมเปลี่ยนสถานะ แตงโม ภัทรธิดา

สำหรับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ สุด ส ะ เ ทื อ น ใ จ ของ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ไ ท ย และเหล่าบรรดา แ ฟ น ค ลั บ

กับการจากไปของ น า ง เ อ ก ดัง แตงโม นิดา ถึงแม้ เ ว ล า จะผ่านมานานร่วม 3 เดือนแล้ว

แต่หลายคนก็ยังให้ความ ส น ใ จ ของป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล่ า ว ในส่วนเรื่องของ ค ดี ก็ยัง ดำ เ นิ น ก า ร อยู่

และยังไม่มี บ ท ส รุ ป กับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ เ สี ย ชี วิ ต ออกมาอย่าง ชั ด เ จ น

ล่าสุด ด้าน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ของ นั ก แ ส ด ง สาวชื่อดัง แตงโม นิดา ได้มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

จากการมี ผู้ ติ ด ต า ม เพิ่มขึ้น ทำให้ยอด ท ะ ลุ สูงถึง 2.3  ล้ า น คน และได้พบว่า

ส ถ า น  ะ ไอจีของเจ้าตัวได้ เ ป ลี่ ย น การ ร ะ ลึ ก ถึง ที่หมายความว่า เป็นการน่า จ ด จำ หรือ

ย ก ย่ อ ง ชีวิตของใครสักคน หลังจากนี้เจ้าของ ไ อ จี นี้ได้จากไปแล้ว เพื่อแสดงให้ทุกคนได้คอย รำ ลึ ก ถึงและอยู่ในความ ท ร ง จำ

แตงโม

นิดา

ไอจี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *