อดีตศัลย์แพทย์ ยอมพูดแล้ว ปมรอยแผล แตงโม

สำหรับอดีต ศั ล ย แ พ ท ย์ โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ ม ง กุ ฎ เ ก ล้ า พ.อ.นพ. ธ วั ช ชั ย ก า ญ จ น ริ น ท ร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมา

เ ค ลื่ อ น ไ หว กับ ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา โดยทางด้าน พ.อ.นพ.ธวัชชัย ได้ไป ท ร า บ ความ จ ริ ง บางอย่าง

กับ ค ดี ของแตงโม จึงทำให้ไม่ ส า ม า ร ถ อยู่ นิ่ ง เ ฉ ย ได้ จึงออกมา ป ร ะ ก า ศ ว่า จะสู้ให้ถึงที่สุด จนกว่าความ จ ริ ง ของเรื่องนี้จะถูก เ ปิ ด เ ผ ย

ล่าสุด ด้าน พ.อ.นพ.ธวัชชัย ได้เดินหน้า ท ด ล อ ง ใช้ มี ด พั บ K2 เพื่อ พิ สู จน์ อ ะ ไ ร บางอย่างกับ เ นื้ อ หมูที่มี ลั ก ษ ณ ะ คล้ายกับ ข า คน

และได้เผยถึง ค ลิ ป คนบน เ รื อ ที่กำลังใช้ มี ด นี้ อยู่เหมือนกัน และทำการ ท ด ส อ บ ด้วย ท่ า ท า ง ที่เหมือนกันเลย กับ บ า ด แ ผ ล ที่ ร่างแตงโม

จึงว่าอย่าให้ ส ง สั ย นาน ไม่ เ ห มื อ น ตรงไหนเอา ป า ก ก า มาวง ยิ่งทำให้เจ้าตัว เ ชื่ อ ว่า มี ด ดังกล่าว ส า ม า ร ถ ทำให้เกิด แ ผ ลขนาดใหญ่ที่ขา แตงโม

เนื่องจาก สั ง เ ก ต จาก ค ลิ ป บนเรือ จะเห็นมีคนใส่ แ ว่ น ดำ ยื่นขวด ไ ว น์ ให้อีกคน และใช้ มี ด ตั ด ฟ อ ล ย์ ที่ปากขวดออก

ซึ่ง มี ด พั บ ชนิดนี้ หลายคนมักจะ รู้ จั ก กัน เป็นอย่างดี เพราะ มี ด นี้ จะมีความ ค ม มาก และมี ร า ค า สูง ทำให้กลุ่ม ไ ฮ โ ซ พก ติ ด ตั ว

เพื่อไว้ใช้ กิ จ ก ร ร ม ที่ ท้ า ท้ า ย ทั้งนี้ ด้าน อ ดี ต ศั ล ย แ พ ท ย์ จะรีบทำการ ท ด ส อ บ มี ด นี้กับ เ นื้ อ หมู แล้วถ้าได้ผล ส รุ ป แล้วจะรีบ ร า ย ง า น อีกครั้ง

แตงโม

พ.อ.นพ. ธ วั ช ชั ย

เนื้อหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *