หมอปลา-น้ำฟ้า ยอมรับผิดเรื่อง หลวงปู่แสง

หลังจากที่ ห ม อ ปลาและน้ำฟ้า ภ ร ร ย า พร้อมด้วย สื่ อ ม ว ล ช น เข้า ต ร ว จ ส อ บ ภายในที่พัก ส ง ฆ์ ดง ส ว่ า ง ธ ร ร ม

ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หลังมีผู้ เ สี ย ห า ย ร้ อ ง เรียนถึง พ ฤ ติ ก ร ร ม หลวงปู่แสง ญาณ ว โ ร แต่มี ก ร ะ แ ส

ตี ก ลั บ หมอปลา เ สี ย หายถึง พ ฤ ติ ก ร ร ม หลวงปู่แสง โดยพบว่าหลวงปู่แสงมีอาการ ป่ ว ย อั ล ไ ซ เ ม อ ร์

ล่าสุด รายการ เ ที่ ย ง วันทัน เ ห ตุ การณ์ ได้พูดคุย เ ปิ ด ใจกับหมอปลาและน้ำฟ้า ขอ โ ท ษ ทั้งน้ำตา และ ย อ ม รับ

ว่า พ ฤ ติ ก ร ร ม ของตนเองนั้นไม่ดี ไม่ เ ห ม า ะ สม หมอปลายัง เ ปิ ด เ ผ ย อีกว่า ที ม งานได้เก็บ ห ลั ก ฐ า น มาก่อนที่จะลง

พื้นที่ไป ผอ.สำนักพุทธฯ ยอมรับว่า ผิ ด พ ล า ด เรื่องข้อมูลอาการ ป่ ว ย ของหลวงปู่แสงและเพิ่งทราบว่าหลวงปู่ ป่ ว ย

จึงไปถาม เ ล ข า ฯ ว่าทำไมไม่พา ท่ า น ไป รั ก ษ า ทำให้ประ เ ด็ น การ ซั ก ถามเลย ล า ม ไปถึงเรื่อง อ ภิ นิ ห า ร หมอปลาและน้ำฟ้า

น้ อ ม รับ ก ร ร ม และสำ นึ ก ผิ ด จริงๆ ส่วนหมอปลานั้น ยื น ยั น เดินหน้า ต ร ว จ สอบข้อ ร้ อ ง เรียนต่างๆ เหมือนเดิม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *