นักข่าวสาว ถูกสั่งพักงาน หลังแสดงกริยาที่ไม่ดี

จากกรณีที่มี ค ลิ ป กล่าวหา ห ล ว ง ปู่แสง ญ า ณ ว โ ร ได้ คุ ก ค า ม ทาง เ ..พ ..ศ ..สาวรายหนึ่ง ที่ ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์อย่างมาก

และได้มีการ ร้ อ ง เ รี ย น ไปยัง ห ม อ ปลา จากนั้นทางด้าน ห ม อ ปลา ได้พา เ ห ล่ า บรรดา สื่ อ ต่างๆ บุ ก ไปสำนัก ส ง ฆ์ ดง ส ว่ า ง ธ ร ร ม  จ. ยโสธร

ต่อมาได้มี ป ร ะ เ ด็ น ของ นั ก ข่ า ว สาวของช่องเวิร์คพอยท์ ได้แสดง พ ฤ ติ ก ร ร มที่ไม่ เ ห ม า ะ ส ม ต่อ ห ล ว ง ปู่แสง ทำให้ ช า ว เ น็ ต ต่างออกมา แ ส ด ง ไม่ พ อ ใ จ กับเรื่องราวดังกล่าว

จนกลายเป็นเรื่องร้อน ร ะ อุ ใน โ ล กโ ซ เ ชี ย ล ล่าสุด ทางด้านเวิร์คพอยท์ ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว ที่มีการนำเสนอ ข่ า ว พ ร ะ เกจิดัง ห ล ว ง ปู่แสง ญ า ณ ว โ ร

และได้เผยให้เห็นว่า นั ก ข่ า ว ที่ ลงพื้นที่ นั้น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ไม่ เ ห ม า ะ ส ม เป็นเหตุให้ผู้คนที่ ติ ดต า ม ข่ า ว รู้ สึ ก ไม่ดีอย่างมาก

ดังนั้นด้านคณะทีมงานข่าวเวิร์คพอยท์ ได้เห็นถึง ข้ อ ผิ ด พ ล า ด นี้ และต้อง ข อ อ ภั ย เป็นอย่างสูงกับผู้ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใน เ ห ตุ ก า ร ณ์ รวมถึงผู้ที่ ติ ด ต า ม ข่ า ว ด้วย

โดยทางช่อง เ วิร์ ค พ อ ย ท์ ได้ดำเนินการ ตั ก เ ตื อ น และสั่ง พั ก ง า น นั ก ข่ า ว คนดังกล่าว เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม

แล้วจะมี บ ท ล ง โ ท ษ เพิ่มเติมต่อไป หลังจากนี้จะขอใช้ความ ร ะ มั ด ร ะ วั ง และ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ของสื่อการทำ ข่ า ว และเสนอ ข่ า ว ให้มากขึ้น เพื่อให้ เ กิ ด ข้อ ผิ ด พ ล า ด เช่นนี้อีก

ป ร ะ ก า ศ เวิร์คพอยท์

ห ล ว ง ปู่ แสง

นัก ข่ า ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *