อดีตผอ ปล่อยโฮ วอนแม่ดาราใช้หนี้

วันนี้ 9/5/65 ได้รับ ร า ย ง า น ว่า นายวินัย วัย65 อ ดี ต ผอ.โรงเรียนบ้าน ผ า ปู น อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ได้เดินทางไป เ ยี่ ย ม นายสีมา อดีตผอ. โรงเรียน แ ม่ ห ล่ อ ง น้ อ ย

ที่ ป่ ว ย เป็น อั ม พ ฤ ก ษ์ จากเส้น เ ลื  อ ด ใน ส ม อ ง แตก ทำให้ขา ซี ก ข ว า ข ยั บ ไม่ได้ ต้องใช้ไม้ช่วย พ ยุ งเดิน คือผู้ร่วม ช ะ ต า ก ร ร ม ใน 8 คน ที่ถูกนางวิชุดา หรือสิรีภัชร์ อ ดี  ตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.อมก๋อย

แถมยังเป็นแม่ของ ด า ร า หนุ่มชื่อดังที่ เ บี้ ย  ว เ งิ น ธนาคาร จำนวน 1.4 ล้านไป และได้เล่า ย้ อ น ไปถึง อ ดี ต ว่า นางวิชุด เป็น ส ม า ชิ ก กลุ่ม ย่ อ ย กอง ทุ น พัฒนาชีวิตครูอมก๋อย ที่มีกรรมการทั้งหมด 8 คน

คือ 1 อาจารย์มิน 2 ผอ.สีมา 3 ผอ.วินัย 4 ผอ.สิรภพ 5 ผอ.พายัพ 6 ครูเพ็ญพร (ภ ร ร ย า ของผอ.วินัย)7ครูวิชุดา หรือ สินีภัชร์ 8 ผอ.สำเริง โดยทางด้านครูวิชุดาได้กู้ เ งิ น ของ ก  อ ง ทุน ไปจำนวน 2 แสนบาท

และด้าน ส ม า ชิ ก ต่างค้ำให้กัน นอกจากนี้ด้าน ก ร ร ม ก า ร ก็ได้ เ ซ็ น ต์ ค้ำป ร ะ กั น เ งิ น จากธนาคารให้กับครูวิชุดา ที่ไปซื้อบ้านแถว ต.สลกบาตร อ.ขาณุวร ลั ก ษ ณ์ จ. กำแพงเพชร จำนวน 1.4 ล้าน

ต่อมาทางกลุ่ม ย่ อ ย กองทุน พั ฒ น า ชีวิตครูอมก๋อยเริ่มไม่ มั่ น ค ง ครูวิชุดาก็ไม่ใช้ ห นี้ 2 แสน คื น แก่กลุ่ม ย่ อ ย กองทุน แต่เพื่อความอยู่ ร อ ด ของกลุ่ม ด้าน ผอ. วินัย จึงนำบ้านและที่ดิน ไปกู้กับ ธ น า ค า ร มาใช้ ห นี้ แทน

ส่วน เ งิ น ที่นางวิชุดากู้จาก ธ น า ค า ร  1.4 ล้าน ก็ไม่ยอม ช ด ใ ช้ เป็นเหตุทางธนาคารมี ห นั ง สื อ ทวง ห นี้ จากผุ้ค้ำตอนนั้น แต่ด้านผอ.สำเริง เ สี ย ชีวิต จึงต้องทำให้มีหนังสือทวง ห นี้ มาที่ ภ ร ร ย า ของ ผอ.สำเริง

ส่งผลให้ เ ค รี ย ดหนัก จนเส้น เ ลื อ ด ส ม อ ง แตก เ สี ย ชี วิ ต และผอ.สีมา ก็ถูก ท ว ง เช่นกัน ทำให้ เ ค รี ย ด หนัก เส้น เ ลื อ ด ฝอยใน ส ม อ งแตก ส่งผลให้ พิ ก า ร เลยไม่ ส า ม า ร ถ ทำงานได้ ต้อง ล า อ อ ก เมื่ออายุ58 มาอยู่บ้าน

และก็มีการไล่ ฟ้ อ ง ตั้งแต่ผู้ค้ำอันดับที่1 ว่าใครพอจะมี ท รั พ ย์ สิ น เพียงพอที่จะใช้ ห นี้ จนมาถึง ผอ. วินัย ที่มี ท รั พ ย์ สิ น เพียงพอ จึงจะ ฟ้ อ ง ยื ด บ้านพร้อมที่ดิน ทั้งนี้ด้านผอ วินัยจึงต้องไปกู้ อี ก ธ น า ค า ร รวม ห นี้ ทั้งหมด 3 ล้าน

เพื่อใช้ ห นี้ ให้ครูวิชุดา และด้านผู้ค้ำที่ยืนมือเข้าช่วย มี อาจารย์มิน 8 หมื่น และผอ.สิรภพ 1 แสน และที่เหลือตกเป็นของผอ. วินัย ก่อนหน้านี้เคยเป็น ข่ า ว โด่งดัง ออกร า ย ก า ร โ ห นก ร ะ แ ส ของหนุ่ม กรรชัยมาแล้ว

และทางด้านครูวิชุดา ก็เผยว่าไม่มี เ งิ น ใช้หนี้ แต่ด้านลูกชายที่เป็น ด า ร า ก็รับปากจะ ช ด ใ ช้ ให้แทนแม่ สุดท้ายก็ ติด ต่ อ ไม่ได้ ห ล บหน้า และไม่ได้ เ งิ น คืนสักบาท

และ ต อ น นี้ ผอ. วินัย ถูกหัก เ งิ น เดือนเพื่อใช้ ห นี้ เ ห ลื อ เ งิ น เพียง 2 พัน มัน เ ดื อ ด ร้อนมาก เพราะไม่เพียงพอ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย และด้านผอ.วินัย เผยทั้งน้ำตาว่า ถ้าครูวิชุดา หรือลูกชายดารา รู้ข่าวนี้ก็ช่วยติดต่อมาช่วยเหลือกันบ้าง

ร่ำ ไห้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *