กรมอุตุฯ เตือนระวังอันตรายจาก พายุอัสนี

หลังจากมี พ า ยุ ฝนฟ้ากระ ห น่ำ ทั่วประเทศไทย ล่าสุด กรม อุ ตุ นิ ย ม วิทยา ได้ออกมาประ ก า ศ เตือน พ า ยุ

“อัสนี” บริเวณ อ่ า ว เบงกอล มีความ เ ร็ ว ลมสูงสุดใกล้ ศู น ย์ กลางประมาณ 105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พ า ยุ นี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก เ ฉี ย ง เหนือ คาดว่าจะ เ ค ลื่ อ น เข้า ป ก ค ลุ ม บริเวณ อ่ า ว เบงกอล

ตอน บ น ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ค. 65 โดย พ า ยุ นี้จะไม่ส่ง ผ ล กระ ท บ โดยตรงต่อประเทศไทย

แต่จะทำให้ลมที่พัด ป ก ค ลุ ม ประเทศไทย อ่ า ว ไทย และทะเล อั น ด า มั น มีกำลัง แ ร ง ขึ้น

และจะทำให้ประเทศไทยยังคงมี ฝ น ต ก อย่างต่อเนื่อง ต ก แ ร ง ในบางแห่งแต่จะ ห นั ก ในภาคใต้

ขอให้ประชาชน ร ะ วั ง อั น ต ร า ย จากฝน ต ก ห นั ก อาจทำให้เกิด น้ำ ท่ ว ม ฉั บ พ ลั น และน้ำป่า ไ ห ล ห ล า ก ได้

ค ลื่ น ลมในทะเล อั น ด า มั น มีกำลัง แ ร ง ขึ้น ชาวเรือควร เ ดิ น เรือ ร ะ มั ด ร ะ วั ง และ ห ลี ก เ ลี่ ย ง บริเวณที่มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *