ใบตอง เคยคบนักแสดงรุ่นใหญ่

สำหรับ ป ร ะ เ ด็ น ที่กำลังเป็น ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างหนักใน โ ล ก เ ซี ย ล กับกรณีของ สี ก าใบตอง และ ทิดกาโตะ

ที่มีความ สั ม พั น ธ์ ชวนไปดู เ ขื่ อ น กลางคืน จนเกินเลยในรถ แล้วด้านสีกาตอง ได้ออกมาเผย ค ลิ ป แ ฉ พ ร ะ เ ท ศ น์ชื่อดัง

สุดท้ายด้าน พ ร ะ กาโตะ ได้ยอม สึ  ก และ ย อ ม รั บ ว่า เ สี ย ง ใน ค ลิ ป ที่เป็น พ ร ะคือตน ต่อมาด้านทิดกาโตะ ย อ ม รั บ ผิดว่า

มี อ ะ ไ ร กั บ สีกาตอง และไปดู เ ขื่ อ น ตอน 4 ทุ่มจริง พ ล า ด ด้วย อ า ยุ ยังน้อย และถูก บั ง คั บ ขู่ เอา เ งิ น ตลอด

เมื่อ พ ล า ด แล้วก็ต้อง รั บ ผิ ด   ชอ บ จึง ก ล า ย เป็นถูก สั ง ค ม วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ กันทั้งสองฝ่ายว่า ผิ ดทั้งคู่

ล่าสุด ทางด้าน ช า ว เ น็ ต ได้ ย้ อ น ก ลั บ ไปดู ข่ า ว ช่วงปี 2562 พบว่า ใบตองนั้น เคยมี ข่ า ว กับ นั ก แ ส ด ง ดังรุ่นใหญ่ ที่เป็นโพสต์

เ ปิ ด ตั ว แ ฟน ใหม่ของครูรัก ศรัทธา ช่วงเดือนเมษายน 2562 แล้วด้าน นั ก แ ส ด งรุ่ นใหญ่ได้ ป ร ะก า ศ จบความ สั ม พั น ธ์ เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2562

ซึ่งฝ่าย ห ญิ ง เป็นฝ่ายจากไป แต่ด้านครูรัก ได้ออกมาเผยว่าเป็นความ ผิ ด ของตน ที่ไม่ ส า ม า ร ถ ดูแล รั ก ษ า ความรักและความ ป ร า ร ถ น า ดีของ ฝ่ า ย หญิงได้

และไม่ได้ ทุ่ ม เ ท ต อ บ แ ท น ให้ฝ่ายหญิงเท่าที่เขา ทุ่ ม เ ท ให้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ของใบตองได้ เ ป ลี่ ย  น ชื่อใหม่แล้ว

ทิดกาโตะ

ใบตอง

สีกาตอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *