เผย 15 นาที คนบนเรือติดต่อหาคนช่วย 66 คน

จากการ แ ถ ล ง สรุป สำ น ว น ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา โดยทางด้าน พล.ต.ต.ไพศาล เผยว่า จากการ สื บ ส ว น ได้ผู้กล่าวหา 4 ปาก ผู้ถูกกล่าวหา 6 ปาก และพยานบุคคล 124 ปาก

ที่แยกเป็น พยาน ติ ด ต่ อ คนบนเรือ 26 ปาก พยาน บุ ค ค ลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 62 ปาก พยานผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 16 ปาก พยานเจ้า ห น้ า ที่ 20 ปาก ส่วนด้าน เ อ ก ส า ร พยาน วั ต ถุ รวม 335 รายการ แยกเป็น พยานเอกสาร 47 ฉบับ

พยาน วั ต ถุ 88 ชิ้น ค ลิ ป วิดีโอ 200 ค ลิ ป เอกสาร 2 พันกว่าแผ่น ทั้งนี้ทางด้านตำรวจได้ แ จ้ ง ข้ อ ห า คนบนเรือ 5 คนแล้ว และผู้ให้คำปรึกษา 1 ราย คดีสั่งฟ้องผู้ ต้ อ ง ห า ทั้งหมด 6 คนทุกข้อหา

ด้านผบก.สส.ภ.1 เผยว่า ได้รวบรวม ห ลั ก ฐ า น ทุกอย่าง ทั้งกล้อง ว ง จ ร ปิ ด จีพีเอสเรือ และนำมาทำ ค ลิ ป ใน ค ดี นี้ ซึ่ง ค ลิ ป ของตำรวจเป็นการ บ ร ร ย า ย ค ดี ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แตงโมก่อนตกเรือ จนถึงช่วงที่ตกเรือ

ตลอดการ สื บ ส ว น และข้อ ส ง สั ย ของตำรวจประเด็นแก้วไวน์บนเรือ 1 ใบ ที่ไม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กับ ข้ อ เ ท็ จ จริงบนเรือ และ ค ลิ ป ดังกล่าวนี้ยังเป็นทาม ไ ล น์ ตั้งแต่ก่อนลงเรือ กระติกกับปอ แ ช ท คุยกัน

ชวนแตงโมมาลงเรือ จนถึงช่วงที่แตงโม ต ก เรือ ต่อมา ค ลิ ป ตำ ร ว จ นั้นได้เผยถึ งห ลั ก ฐ า น สำคัญที่เป็นแก้วไวน์ที่พบบนเรือ 1 ใบ แต่มี 6 คนบนเรือ จากนั้นก็ ต ร ว จ ส อ บ พบกระติก 1 ใบ  ภ า ย ใ น อู่ เรือหลัง เ กิ ด เ ห ตุ

และมีแก้วไวน์ นำมา ต ร ว จ ส อ บ พบ ดี เ อ็  น เ อตรงกับคนบนเรือและขวด ไ ว น์ บางส่วนที่ถูก ทิ้ ง ก็ตามเก็บมา ต ร ว จ ส อ บ ทั้งนี้ยัง เ ส น อ ถึงการ ชั น สู ต ร บ า ด แ ผ ล ของแตงโม พบว่า

ก ร ะ ดู ก ปกติ ไม่มีฟันหัก ผิวหนังใต้ศีรษะไม่มี บ า ด แ ผ ล และไม่มี ส า ร เ ส พ ติ ด หรือยา ม อ ม เ ม า ใดๆ พบ โ ค ล น ใน ห ล อ ด ล ม ส่วน บ า ด แ ผ ล มี 26 จุด แบ่งเป็น 10 กลุ่ม จึงเก็บ เ นื้ อ เ ยื้ อ ไป ต  ร ว จ พ บ ว่า

เป็นการเกิด แ ผ ล ก่อน เ สี ย ชี วิ ต ทั้งหมด และ วิ เ ค ร า ะ ห์ แผลที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความกว้าง 7 ซม ยาว 26 ซม ความ ลึก ส่วนบนและท้ายของแผล 1.5 ซม และตรงกลาง แ ผ ล ลึ ก 4.5 ซม พอ เ ที ย บ กับใบพัด ป ร า ก ฎ ว่า

เท่ากันกับขนาดใบพัดเรือ จึงเชื่อว่าเป็น แ ผ ล ที่เกิดจาก ใ บ พั ด และรอย บ า ด แ ผ ล อื่นๆ ส อ ด ค ล้ อ ง กับการ ปั่ น ของใบพัดเรือ จึงเชื่อว่าแตงโมตกเรือแล้ว โ ด น ใบพัด ส่วน ส า เ ห ตุ การ เ สี ย ชี วิ ต สรุปว่า  ข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จ จากการ จ ม น้ำ

และ ป ระ เ ด็ น อยู่ที่แตงโมตกลงไปแล้ว บ า ด แ ผ ล ก็เข้ากับใบพัด ร่างกายไม่มีการ ก ร ะ แ ท ก ไม่มี ร อ ย แ ผ ล ฟ อก ช้ำ ตามตัว นอกจาก แ ผ ล ที่ต้นขาไปปลายเท้า จึงเชื่อว่าแผลเกิดจากการ โ ด น ใบพัดเรือ

ส่วนคำพูดแซนเป็นเพียงคำ ใ ห้ ก าร เท่านั้น จะพูด จ ริ ง หรือ เ ท็ จ จะอยู่ใน ก ร ะ บ ว น การ ส อ บ ส ว น ยุ ติ ธ ร ร ม และ ต อ น นี้ แซนก็ถูก ดำ เ นิ น ค ดี เช่นกัน จากนั้นด้านพล.ต.ท.จิรพัฒน์ เผยว่า ควรจะ เ น้ น เรื่องใครที่ ป ร ะ ม า ท

ทำให้แตงโม เ สี ย ชี วิ ต มากกว่า แตงโมไป ปั ส า ว ะ ท้ายเรือ และตำรวจมี ห ลั ก ฐ า น พยาน รอย บ า ด แ ผ ล ที่นำมารวมๆกัน ทำให้เชื่อว่าแตงโมไปนั่งท้ายเรือ ส่วนจะเอาผิดกับคนที่ ป ล่ อ ย ข่ า ว เท็จนั้น จะต้องทำ ค ดี ควบคู่กันไป

ก็รับฟัง วิ จ า ร ณ์ หรือใครมี ห ลั ก ฐ า น ที่เป็นประโยชน์ก็จะนำเข้า สำ น ว น แต่ส่วนคนที่ทำให้สังคม สั บ ส น ก็จะดำ เนิ  น ค ดี ภายหลัง จากรณี ค ลิ ป ที่ ก ร ะ ช  า  ก กันบนเรือ ต ร วจ พบว่า ไม่รอย เ ลื อ ด บนเรือ

รวมไปถึงไม่มี ส า เ ห ตุ ที่ โ ก ร ธ เ คื อ ง กัน จน ยื น ยั น ว่าไม่การ ต่ อ สู้ กันบนเรือแน่นอน และด้านแตงโมได้ ต ก น้ำ โดยไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้ใ ส่ ชู ชี พ รวมถึงถูก ใ บ พั ด จึงเป็น เ ห ตุ ให้ สำ ลั ก น้ำและน้ำเต็ม ป อ ด ตาม ชั นสู ต รของแพทย์

ทั้งนี้ได้เผยว่า คนบนเรือนั้น เมาหมด และได้โทร ป รึ ก ษ า ผู้รู้ถึง 66 คน แค่ช่วงเวลาใน 15 นาที และมีคนแนะนำว่าเมา อย่าเพิ่งไปพบ ตำ ร ว จ  เ ลื่ อน ออกไปก่อน และคนบนเรือไปพบกับหลายคนเพื่อ นั ด แ น ะ กัน ตำ ร ว จ ได้ สื บ ส ว น จนทราบ ข้ อ เ ท็ จ จริง

แ ถ ล ง ค ดี แตงโม

เรือ

ภาพวงปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *