เผยช่วงนาทีสำคัญ ที่แตงโม ตกเรือ เทียบให้เห็นชัดๆ

26/4/65 เวลา 12.30 ได้มีการจัด แ ถ ล ง สรุป ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม ภัทรธิดา ได้เตรียม พ ย า น บุคคล พ ย า น เอกสาร วัตถุ ของกลาง คลิป DNA และอื่นๆอีกด้วย

ซึ่งได้มีการเผยภาพที่นำมาจาก ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด โ ท ร ศั  พ ท์ มือถือ และ จี พี เ อ ส เรือ ข้ อ คว า ม ไลน์ เพื่อ แ ส  ด ง เป็น ท า ม ไ ล น์ ของเรือ แสดง ตำ แ ห น่ ง ต่างๆ และการไลน์ ส น ท น า ระหว่างปอกับกระติก

เริ่มจากวันที่ 16/2/65 เวลา 8.00 น. ปอได้ทักไลน์ไปหากระติก พู ด คุ ยกัน แบบ เพื่อนเก่า และ นั ด ไปนั่ง ล่ อ ง เรือ และเวลา 19.00 น. กระติกได้ทักไลน์ไปหาแตงโม บอกว่าปอชวนไปนั่ง เ รื อ จิ บ ไ ว น์  แตงโม ได้ ต ก ล ง

หลังจากนั้น 19.56 กระติก ได้ทักไลน์ไปหาปอ เพื่อบอกว่า แตงโมจะไปด้วยพร้อมกับเพื่อน 2 คน แต่ว่า วั น เ กิ ด เ ห ตุ ไม่ได้มา ต่อมาในวันที่ 23/2/65 กระติกได้ทักไปชวนแซน

และทักไปบอกปอ แล้วส่ง พิ กั ด และนัด เ ว ล า จากนั้น 24/2/65 กระติก นั ด กับแตงโม เพื่อจะคุย เ รื่ อ ง ชุ ด ที่จะใส่ไป และก็ไปรับแตงโมที่บ้าน ทุกคนต่างเดินทางมาอู่เรือ

แตงโมถึง อู่ เ รื อ เวลา 16.49 และ จี พี เ อ ส เรือออกเดินทางจากอู่ เ ว ล า 17.13 พอแซนมาถึงอู่เรือ จึงวน ก ลั บ มารับแซนเวลา 17.24 น และก็ออกเดินทางมุ่งไปทางทิศ เ ห นื อ

เวลา 17.46 เริ่มถ่ายภาพกระติก และมุ่งหน้าไปร้าน อ า ห า ร ตั้งแต่ เ ว ล า 18.24-19.57 จากนั้นก็ออกจากร้าน อ า ห า ร และมุ่งหน้าไปทางใต้ ระหว่างทางได้มี ป ร า ก ฎ ภาพบนมือถือ ร ะ ห ว่ า ง ทางจะถึง พ ร ะ ร า ม 8

และได้ถ่ายภาพที่สะพาน พ ร ะ ร า ม 8 ที่มีจีพีเอส ยื น ยั น และได้ถ่ายภาพอีกครั้ง ดังนั้นข้อที่เกิด ส ง สั ย ใน โ ซ เ ชี ย  ล ว่าแตงโมตกบริเวณ พ ร ะ ร า ม  7  จึงเป็นไปไม่ได้

เนื่องจาก 22.11 กระติกได้ใช้แอพยู ด ริ๊ ง ค์ ไอ ไ ด ร ฟ์ เพื่อไปส่งที่บ้านแตงโม จากนั้นเวลา 22.18 เรือผ่าน  ส ะ พ า น ซั ง ฮี จะเห็นว่า แซนนั่งอยู่ท้ายเรือ

และ 22.21 ขณะที่เรือผ่าน รั ฐ ส ภ า แตงโมได้ตอบ ไ ด เ ร ท ไอจี ต่อด้วยเวลา 22.32 เรือผ่านจุดที่มีกล้องคุณภาพสูง ด้านผู้ เ ชี่ ย  ว ช า ญ ได้ใช้ โ ป ร แ ก ร ม ตรวจพิ สู จ น์

ทำให้เห็นว่า มีคน 6 คน บนเรือ ซึ่งนั่งท้ายเรือ 1 คน จากนั้น เวลา 22.34 น กล้องท่าน้ำ พิ บู ล ส ง ค ร า ม ได้พบ ข้ อ มู ล สำคัญ ที่เห็นแสงและเงา ช่วงที่เรือผ่านครั้งแรก 22.33.51 จะเห็น เ ห มื อ น มี  วั ต ถุ บางอย่างอยู่ท้ายเรือ

ถัดมา 22.34 ก็พบ แ ส ง เ ง า บริเวณ ท้ า ย เ รื อ เหมือนจุดก่อนหน้านี้ จน 6 วินาทีถัดมา พบว่าท้าย เ รื อ เ ป ลี่ ย น ไป เพราะเห็นเหมือนมี วั ต ถุ บางอย่าง บั ง แ ส ง ไ ฟ บริเวณท้ายเรือ

จากนั้น 22.34.10 พบว่า เ ง า ที่อยู่ท้ายเรือ ห า ย ไป แล้ววินาทีต่อมาเหมือนเห็นเงาที่อยู่ เ กื  อ บ ท้ายเรือมี ลั ก ษ ณ ะ เหมือน ยื น อยู่ และ 11 วินาทีถัดมา เรือได้ลด ค ว า ม เ ร็ ว  และ ว น เรือ ก ลั บ ไปที่เดิม

เมื่อเรือ ว น ก ลั บ มาที่เดิม ผ่านกล้องตัวเดิม ป ร า ก ฎ ว่าไม่พบ วั ต ถุ แบบรอบก่อนหน้านี้ พอหลังจากนั้น แซนได้มีการส่ง ข้ อ ค ว า  ม หา เ  รื อ ซึ่งตรงกับจุด จี พี เ อ ส ที่พบว่ามี วั ต ถุ บางอย่าง ต ก ล ง ไป

และมี ข้ อ ค ว า ม จากคนบน เ รื อ ออกมา และได้วนเรือหา บ  ริ เ ว ณ นั้นอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งมี ค ลิ ป ที่เรือกำลังเข้าท่า พิ บู ล ส ง ค ร า ม และ ค ลิ ป ที่มีการแชร์มากมายว่า มีเหมือนมีการ ถู ก ตี หั ว แต่เป็นช่วง เ ว ล า ที่หลังจากมี วั ต ถุ ต ก เ รื อ แล้ว

เหมือนมี วั ต ถุ

ทามไลน์

คนบนเรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *