พิมรี่พาย แจกยับ 47 ล้านบาท

ถือเป็นคน ดั ง คนหนึ่งใน โ ซ เ ชี ย ล ก็ได้ว่า สำหรับแม่ค้า ข า ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ข า ย ทุกอย่าง อย่าง “พิมรี่พาย”

ทางเ พ จ “พิมรี่พาย ข า ย ทุกอย่าง” ล่าสุดได้จัด ไ ล ฟ์ สดของ แ ค ม เปญ “พิมรี่พายลด แ ห ล ก  แ จ ก เพื่อน กระ จ า ย”

โดยมีการ แ จ ก รางวัลจำนวนมาก อาทิ คอนโด 1 ห้อง , รถยนต์ 10 คัน , ไอโฟน 150 เครื่อง ,

รถจักรยานยนต์ 300 คัน และ ท อ ง คำ 1,600 วง รวม มู ล ค่ า ประมาณ 47 ล้ า น บ า ท ซึ่งเผยว่า การ แ จ ก ร า ง วั ล ทั้งหมดนี้

ได้ขอ อ นุ ญ า ต ก ร ม การปกครอง กระ ท ร ว ง ม ห า ด ไทยแล้ว ดำเนินการตาม ก ติ ก า ก ฏ ห ม า ย บ้านเมือง โดยวัน แ จ ก ร า ง วั ล

จะมี เ จ้ า หน้าที่ ก ร ม การ ป ก ค ร อ ง ป ลั ด อำเภอ ผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ และตัวแทน สื่ อ ม ว ล ชน ร่วมเป็น พ ย า น ด้วย

ส่วน เ งื่ อ น ไ ข การ ลุ้ น รับ ร า ง วั ล แค่ ซื้ อ สินค้าเพื่อรับ สิ ท ธิ์ จากนั้นต้องกด ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้า ร่ ว ม เนื่องจากเป็นข้อ ก ฎ ห ม า ย

ที่ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภ ค ต้องสมัครใจที่จะเข้า ร่ ว ม เล่น ขณะที่การ จั บ ร า ง วัลรวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยครั้งแรกวันที่ 30 เม.ย.65

พิมรี่พาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *