นางแบบสาว ซิ่งเบนซ์ชนแล้วหนี ไม่ยอมเจรจา

ทางด้านเจ้าหน้าที่ ส า ย ต ร ว จ ได้รับ แ จ้ ง ว่า บริเวณซอย น า ค นิ ว า ส 16 เขต ล า ด พ ร้ า ว กทม. พบรถเบนซ์สีขาว มี ลั ก ษ ณ ะ ขับ ถ อ ย หน้า ถ อ ย หลัง ช่วงเวลา 22.00 วันที่15/4/65 จึงไปตรวจสอบ

เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบ รถคันดังกล่าว ทะเบียน​ ฌล​ 2076 ขับ ว น เ วี ย น ภายในซอย และออกจากซอย เลี้ยวเข้าสู่ถนน ล า ด พ  ร้ า ว มุ่งหน้าลาดพร้าวขาเข้า

ก่อนจะไป เ ฉี่ ย ว ช น กับรถมอเตอร์ไซด์ ยี่ห้อ ฮ อ น ด้ า ค ลิ ก สีดำ ทะเบียน 4 กต 5168 กทม เป็นของ ไ ร เ ด อ ร์ ส่งอาหาร ที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว

จนเป็นเหตุให้ นายไชยปัญญา อายุ 31 ปี ผู้ขับขี่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส เจ้าหน้าที่ กู้ ภั ย นำส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล เปาโล เ ม ม โ ม เ รี ย ล พหลโยธิน​

โดยด้านคนขับ เ บ น ซ์ ไม่ยอมจอด เพื่อลงมาดูคน เ จ็ บ แต่ขับรถ ห ล บ ห นี ไป จากนั้นรถเบนซ์คันดังกล่าว ได้มาจอดแถวคู่ ข น า น ถนน วิ ภ า รั ง สิ ต

เ จ้ า ห น้ า ที่ สาย ต ร ว จ จึงทำการ ส กั ด จั บ ได้ตรง บ ริ เ ว ณ คู่ ข น า น ก่อน เ ลี้ ย ว เข้าถนน มิ ต ร ไ ม ต รี ใกล้ แ ย ก ดิ น แ ด ง และ ต ร ว จ ส อ บ รถเบนซ์พบว่า

มี ร อ ย ช น เ สี ย ห า ย และ ท ะ เ บี ย น รถ ด้านหน้า ห ลุ ด จึงเข้า เ จ ร จ า กับคนขับให้ลงจากรถ แต่อยู่ใน อ า ก า ร ที่ พู ด จ า ว ก ว น ไปมา และขอรอให้เพื่อนมาก่อน

ใช้ เ ว ล า นาน ห ล า ย ชั่วโมงก็ไม่ยอมลง ต่อมาให้เจ้าหน้า กู้ ภั ย ผู้หญิงเข้ามา ช่ ว ย เ จ ร จ า สาวคน ขั บ ร ถ เบนซ์จึงยอมลงมา และทราบชื่อว่า นางสาวศิริพร เป็น อ ดี ต นาง แ บ บ สาวแม็กซิม

ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น รถ พบเอกสาร รั ก ษ า อ า ก า ร ป่ ว ย ทาง จิ ต และได้ส่งตัวไป โ ร ง พ ย า บ า ล รามาธิบดี เพื่อ ต ร ว จ ส อ บ ว่า มี อ า ก า ร  ป่ ว ย ทาง จิ ต จริงหรือไม่

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้แจ้ง ข้ อ ห า ขับรถโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ ผู้อื่นได้รับ บ า ด เ จ็ บ ขับรถชนแล้ว ห นี ไม่ให้ความ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ได้รับ บ า ด เ  จ็ บ ถ้าพบความ ผิ ด เพิ่มเติมก็จะ ดำ เ นิ น ค ดี เพิ่มเติมต่อไป

สาวขับเบนซ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *