ขอหมายจับ เรียกคนบงการแผนบนเรือ โยนให้แตงโม

ความ คื บหน้า ของ ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา(ภัทรธิดา) หลังจากที่ สภ.เมืองนนทบุรีได้ แ จ้ ง ข้ อ ห า แก่ 2 คนบนเรือคือ

นาย ต นุ ภั ท ธ เลิศทวีวิทย์ หรือ ปอ และ นาย ไ พ บู ล ย์  ตรีกาญจนานันท์ หรือ โรเบิร์ต ซึ่งเป็นผู้ขับ เ รื อ ในคืนวันที่แตงโม เ สี ย ชี วิ ต

ใน ข้ อ ห า กระ ทำ การโดย ป ร ะ ม า ท เป็น เ ห ตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ต า ย นับว่า ค ดี นี้มีผู้ ต้ อ ง ห า 2 คนแล้วจาก 5 คนทั้งหมดบนเรือ

หลังจากนั้นตำรวจได้นำ ห ลั ก ฐ า น ไปขอการ อ นุ มั ติ ห ม า ย จั บ แก่ ศ า ล อีกครั้ง โดยขอ อ นุ มั ติ ห ม า ยจั บ ผู้ที่ทาง ตำ ร ว จ ได้ ห ลั ก ฐ า น

มาว่าเป็นผู้ บ ง ก า ร ให้ ทั้ง5 คนบน เ  รือ คืนนั้นให้การกับ ตำ ร ว จ ว่าแตงโมเดินไป ปั ส ส า ว ะ ท้าย เ รื อ และตก เ รื อไปเอง เป็น อุ บั ติ เ ห ตุ

ไม่มีใครทำให้ แ ต ง โ ม ตก เ รื อ แต่ ศ า ล ได้ลงความเห็นว่า ห ลั ก ฐ า น นั้น ยังไม่มากพอและยัง เ ชื่ อ ม โ ย งไม่พอที่จะ อ นุ มั ติ จับผู้ ต้ อ ง ส ง สั ยคนนี้

ทางตำรวจต้อง ค้ น ห า ข้ อ มู ล เพิ่มเติมและนำมา ยื่ น ต่อ ศ า ล อีกครั้ง หากในครั้งนี้ ถ้าไปทางตำรวจ ส า ม า ร ถ หา ห ลั ก ฐ า น มา

ขอ อ นุ มั ติ ห ม า ย จั บ บุคคลนี้ได้ จะเป็นผู้ ต้ อ ง หา ร า ย ที่3 ของ ค ดี นี้ และจะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ไปถึงการให้การ เ ท็ จของบุคคลบน เ รื อคนอื่นๆอีกด้วย

คนบนเรือ

แตงโม

กระติก โม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *