หมอปลาฟ้องหนุ่ม Saveป้ารัตนา

งานเข้า ห ม อ ปลา หรือนายจีรพันธ์ เพชรขาว ที่เรารู้จักกันใน ฉ า ย า มื อ ป ร า บ สั ม ภ เ ว สี  โดยช่วงที่ผ่านมา ห ม อ ปลา

ได้เปิดบ้านพักรับ ช่ ว ย เ ห ลื อ ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ไร้ที่พึ่ง รวมถึงผู้ ป่ ว ย จิ ต เ ว ช ในพื้นที่อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เรื่องราวของ ห ม อ ปลา ดังขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อผู้คนเริ่ม รู้ จั ก รัตนา ผู้ที่ ห ม อ ปลาให้การ ช่ ว ย เ ห ลื อ ทั้งการดู แ ล ให้ ที่พัก อ า ศั ย

และพาไปออก ร า ย ก า ร ต่างๆ แล้วทางด้าน ห  ม อ ปลาได้ทำ ค อ น เ ท้ น ต์ ใน ติ๊ ก ต๊ อ ก ใน ลั ก ษ ณ ะ ยั่ วยุ ให้ป้ารัตนา โ ม โ ห

หรือ อ า ก า ร กำ เ ริ บ สร้าง เ สี ย ง หัว เ ร า ะ ให้กับผู้ชมกันมากมาย จนกระทั่ง มีผู้ใช้ เฟสบุ๊คชื่อ ต้น ว่ า ที่ ร.ต. น พ ชั ย ได้โพสต์ถึงกรณี Human zoo หรือ ส ว น สั ต ว์ ม นุ ษ ย์

เนื่องจากเขานั้นได้ไปเห็น ค ลิ ป ที่ ห ม อ ปลาเอาก้าน ม ะ ย ม ตีป้ารัตนา แล้ว หั ว เ ร า ะ กัน จนทำให้ นึ ก  ถึ ง หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น

และการดู แ ล ผู้ ป่ ว ย จิ ต เ ว ช สิ่งที่ ห ม อ ปลาทำนั้นถูกต้องหรือไม่เป็น ก ร ะบ ว น การในการ รั ก ษ า หรือไม่ รวมไปถึงการเปิด ส ถ า น ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย จิ ต เ ว ช ด้วย

ล่าสุด เจ้าของ โ พ ส ต์ และอีก 22 ถูก ห ม อ ปลา ฟ้ อ ง กรณีกล่าว พ า ด พิ ง ถึง ห ม อ ปลาหรือนายจีรพันธ์ ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้กล่าวว่าตนพร้อม ชี้ แ จ ง ทุกกรณี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ ต้อง ติ ด ต า ม ต่อไป

โพสต์ของหนุ่ม

ห ม อ ป ล า

ป้ารัตนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *