แจงปม ผ้าคลุมแตงโม ลั่นรู้แล้ว หลักฐานแน่น

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ การ เ สี ย ชี วิ ต ของ ด า  ร า สาว แตงโม นิดา ที่ยังเกิดข้อ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ในเรื่องของ ค ดี มากมาย

และมีอีกหลายคนที่ต่างตั้งข้อ  ส ง สั ย กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสาวแตงโมระหว่าง ล่ อ ง เ รือ หรือไม่ พร้อมทั้งยังตั้ง ป ร ะ เ ด็ น ไปยังเรื่อง ผ้า ค ลุ ม สีขาวที่แตงโมใช้ ผู ก เ อ ว ในวันที่เกิด เ ห ตุ ห ลุ ดห า ย ไป

ต่อมาทางด้าน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ภาค1 ได้ออกมาเผยถึงเรื่องผ้า ค ลุ ม สีขาวของแตงโมที่ ห า ย ไป โดยกล่าวว่า ทางด้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ยังไม่พบ

แต่จากการที่ ส อ บ ส ว น เชื่อว่า ผ้า ค ลุ ม ผื น นั้น ห า ยไปตอนที่แตงโม ต ก น้ำ แล้ว และต อ น นี้ พ ย า น ห ลั ก ฐ า น ต่างๆ ก็มีเพียงพออย่างแน่นหนา

และจากการที่ จำ ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ หลายครั้งก็ยังไปไม่ถึงผ้าสีขาว แต่มีการ จำ ล อ ง ของท่า ต ก เ รื อ ใน ลั ก ษ ณ ะ ต่างๆ ว่าตก แ บ บ ไหนจะเกิด แ ผ ล แ บ บ ไหน

และได้เผยต่อว่าทางด้าน พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น ก็ ทำ ห น้ า ที่ อย่างเต็มที่มาตลอด ส่วนเรื่อง ค ดี ที่จะไป DSI นั้นต้องให้ผู้ เ สี ย ห า ย เป็นผู้ ร้ อ ง ขอ ที่รู้สึกว่าไม่รับความเป็น ธ  ร ร ม

แต่ทาง DSI ก้ต้อง ต ร ว จ ส อ บ ว่าเป็น ค ดี ที่เข้า ข่ า ย จะรับไว้หรือไม่ และเรื่องที่จะให้เข้าเครื่อง จั บ เ ท็ จ นั้น ตนได้หา ป รึ ก ษ า กับผู้การ พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐ า น 1 ก็สามารถทำได้

และได้มีการเตรียม คำ ถ า ม ต่างๆ ต อ น นี้ อยู่ ร ะ ห ว่ า ง การ ตั  ด สิ น ใ จ ร่วมกัน แต่ยังไม่ระบุว่าจะเอาเข้าตอนไหน

แต่สังคมให้ความสนใจเรื่องนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ถ้า พ ย า น ห ลั ก ฐ า น เพียงพอก็ไม่ต้องเข้า ขณะนี้เรื่องของ ห ลั ก ฐ า น คงต้องรอ 1-2 อาทิตย์ ถ้าได้มาก็จะเป็นเรื่องการ ส รุ ป ค ดี

ผบช.ภ1

แตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *