หมอปลาย พรายกระซิบ เปิดคำทำนายเกิดเหตุบ้านเมือง-เหตุร้ายในวงการบันเทิง

วันที่ 20 มี.ค.65 “หมอปลาย พ ร า ย ก ร ะ ซิ บ” เ ผ ย คำทำ น า ย กลางรายการ “ตี ท้ า ย ครัว”

หมอปลาย พูดถึง เ ห ตุ การณ์ในประ เ ท ศ ที่กำลังจะ เ กิ ด ขึ้นหลังวันที่ 20 มี.ค.65

ทั้งเรื่องบ้าน เ มื อ ง ในประ เ ท ศ ทั้ง เ ห ตุ ร้ า ย ในวงการ บั น เ ทิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้นอีก

โดยหมอปลาย เ ผ ย ในรายการ ตี ท้ า ย ค รั ว ว่า เ ห ตุ ก า ร ณ์ หลังจากนี้ จะมีต้นไม้ขึ้น

และทำให้คน ร ว ย แต่ ร ว ย แบบกระ จุ ก ทำให้คน ผิ ด ห วั ง จากการ ล ง ทุ น และจะเจอเรื่อง ย า ที่มี ปั ญ ห า ในไทย

จะได้เห็นเรื่องคนมีสีมีการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง มีอำ น า จ เพิ่มมากขึ้น โ ค วิ ด จะดีขึ้นอีกไม่นาน

แต่หน้า ก า ก ยัง ห้ า ม ถ อ ด และพูดถึงคนใน ว ง การ บั น เ ทิ ง หลังเดือน เม.ย.65 จะ เ กิ ด เ ห ตุ เกี่ยวกับ ร ถ ช น

เ กิ ด จากการ ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ใ จ กันก่อน อาจเป็น แ ฟ น และ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถ ช่วงกลางปีไปแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *