ป๋าเทพ สุดทน! เจอของราคาแพงขึ้นทุกอย่าง ผู้นำหายไปไหน

สำหรับ ต ล ก ชื่อดัง อย่าง ป๋าเทพ โพธิ์งาม ที่ได้ออกจากวงการ และผันตัวมาทำ ธุ ร กิ จ ขนม เ ปี๊ ย ะ เป็น แ บ ร น ด์ ของตัวเอง

ซึ่งมีการ ไ ล ฟ์ ขายของผ่านเฟซบุ๊ค ข น ม เ ปี๊ ย ะ ขั้นเทพ อยู่เรื่อยๆ โดยระหว่างการ ไ ล ฟ์ ก็มักมีการ พู ด คุ ย เรื่องราวต่างๆ

มีบรรดา ช า ว เ น็ ต มักไปแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กัน มากมาย จนเหมือนจุดหนึ่งของการ ข า ย สิ น ค้ า ที่ต้องออกมาเผยว่า

เจ้าตัวนั้น ชอบมาก เ ว ล า ที่มีคนเข้า ต่ อ ว่ า ทำให้ สิ น ค้ า ตนเหมือน ถู ก ก ร ะ ตุ้ น ให้ ย อ ด ข า ย ดีขึ้น ทำเอา ภ ร ร ย า ต้องเอ่ยปากทันทีว่า

ที่ผ่านมายังไม่พออีกหรอ ไม่ ส า ม า  ร ถจะไปไหนได้แล้ว ด้านป๋าเทพเลยว่า เรา เ ลื อ ก เดินทางนี้แล้ว ไม่เห็นต้องไป แ ค ร์ อ ะ ไ ร

ล่าสุดนั้น ป๋าเทพก็ได้ ไ ล ฟ์ เหมือนปกติ แต่ครั้งนี้มีการพูดเรื่องของขึ้น ร า ค า ที่ แ พ ง ขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นหมู ไก่ น้ำมัน หรือของอื่นๆ

เหมือนไม่มี ฐ า น พอใช้ จ่ า ย หมด ก็ต้องไปกู้ และอีกอย่างที่ไม่เห็นด้วย คือการเอา เ งิ น มาแจก น่าจะทำอย่างอื่นแบบไป ล ง ทุ นซื้อหมู ไก่ ให้ ช า ว บ้ า น เ ลี้ ย ง

ไปหัดให้คนซื้อกิน แต่ไม่สอนให้ เ ลี้ ย ง หรือ ช่ ว ย เ ห ลื อ ตัวเองกัน เหมือนต้องไปรอ อ า ศั ย จากคนอื่น ยิ่ง ต อ น นี้ เป็น แ บ บ นี้ มันก็ ลำ บ า ก กันหมด

อยากรู้ว่า ผู้นำ ห า ย ไ ป ไ ห น ไม่เห็นออกมาแก้ ปั ญ ห า หรือ จั ด ก า ร อะไรเลย ถ้ายังเป็นอย่างนี้คนก็จะยิ่ง เ กลี ย ด หนักไปอีก ตนยอมรับเลยว่า เ สี ย แรงที่ เ ชี ย ร์ มาตลอด คิดว่าจะทำ อ ะ ไ ร ได้หมด แต่ดูแล้วมันไม่ใช่เลย

ช่วง ไ ล ฟ์

ป๋าเทพ

เทพ โพธิ์งาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *