ส่อง! คฤหาสน์พระเอกดัง ท็อป จรณ

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ชื่อดัง ช่ อ ง 3 ที่ ต อ น นี้ ได้ ผั น ตัวเองเป็น นั ก แ ส ด ง อิ ส ร ะ ไปเรียบร้อยแล้ว จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก หนุ่ม ท็อป จรณ

ที่เข้าวงการด้วยการ ถ่ า ย โ ฆ ษ ณ า และทางผู้ใหญ่เห็น ฝี มื อ จึงจับมา แ ส ด ง ล ะ ค ร จนมีผลงานหลายเรื่อง มี ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง

ทั้งนี้หนุ่มท็อป ได้เผยถึงเรื่องราว ชี วิ ต ส่วนตัวของตัวเอง โดยว่าตนมีพี่น้อง 2 คน ตนเป็นคนโต และมีน้องชายเป็น ตำ ร ว จ  ชื่อ ไทด์

ซึ่งตนนั้นจะเป็นลูกแม่ เพราะตนมักจะคอย ต า ม ใ จ แม่อยู่เสมอ ไม่ว่าแม่อยากจะไปไหน จะทำ อ ะ ไ ร ก็พาไปทุกที่ อาจเป็นเพราะตนเป็นคนที่นิ่งๆเหมือนกับพ่อ

จึงอยู่ด้วยกัน ไ ม่ ค่ อ ย ได้ แบบถ้าอยู่ด้วยกันก็จะ เ งี ย บ ทั้งคู่ แต่แม่กับน้องเป็นคน พู ด เ ก่ ง และตนนั้นอยู่ใน ก ร อ บ มา ตั้ง แ ต่ ไ ห น แ ต่ ไ ร

อาจเพราะโตมากับ ค ร อ บ ค รั ว ท ห า ร เรื่อง ค ว า ม ดุ และ ร ะ เ บี ย บ จัดนั้นต้องยกให้กับแม่เลย เพราะแม่เป็นคนที่ หั ว โ บ ร า ณ และ วั ฒ น ธ ร ร ม ไทยสูงมาก

คือแบบเดินผ่านคนที่ โ ต เป็น ผู้ ใ ห ญ่ กว่า ต้อง ก้ ม โ ค้ ง หรือ ค ล า น เ ข่ า เข้าไปหา เรื่อง แ ต่  ง ตั ว ออกนอกบ้านก็ต้องใส่  เ สื้ อ ทับใน ก า ง เ ก ง รองเท้าก็ต้องเป็น ผ้ า ใ บ เท่านั้น

ส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ติดบ้านมาก ยิ่งวัน สำ คั ญ หรือ เ ท ศ ก า ล ก็จะใช้ชีวิตอยู่บ้านกับครอบครัวทำ กิ จ ก ร ร ม ต า ม ป ร ะ เ พ ณี ไ ท ย

ก็จะนำ พ ว ง ม า ลั ย ไปไหว้  ร ด น้ำ  ดำ หั ว เหมือนเป็น ก ฎ แต่มองอีกมุมมันก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้าเกิดตนมีลูกก็จะ ส อ น อ ย่ า ง นี้

อย่างเรื่องการใช้ เ งิ น แม่ก็จะคอยสอนเรา เ ก็ บ เ งิ น บ้าง แบบอยากได้ของ อ ะ ไ ร ก็ให้เก็บ เ งิ น ซื้อเอง

งานนี้ ด้านหนุ่มท็อปได้เผยว่าที่ตน เ ลื อ ก ที่ไม่ต่อ สั ญ ญ า กับช่อง 3 นั้น เป็นเพราะอยากหา อ ะ ไ ร ใหม่ๆทำ เพื่อ พั ฒ น า ตัวเองขึ้น ค่าตัวนั้นก็มีเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า แล้วแต่งานที่รับ

ท็อป จรณ

ครอบครัว

บ้านท็อป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *