อดีตนางเอกดังยุค80 ถูกสาวหลอกซื้อบ้านหรูหลายสิบล้าน สุดท้ายช็อกหนัก

จากเ รื่ อ งร า วสาววัยรุ่นได้มาห ล อ ก ซื้อบ้านห รูของอดีตนั กแ ส ด งดัง แถมส ร้ า งวี รก ร ร มไว้แ ส บมาก

ซึ่งวันช่วงเย็นของที่ 12/09/64 น า งอ นุ ส ร า จั น ท รั ง ษี หรือ กบ อนุสราเป็นอดี ตนักแ ส ด ง ดังช่วงยุค 80 และส า มีน า ยธ เ น ต ร ว ง ษ า ออกมาพูดกับนั กข่ า วต ร งหน้าบ้าน

โดยเล่าถึงเ ห ตุก า ร ณ์ที่ถูกนางสาว แอม อายุ 26ปี มาติ ด ต่ อขอเช่าบ้าน กบจึงบอกว่าไม่ได้ให้เช่า แต่ตั้ งใ จจะขาย ซึ่งทางแอมได้บอกว่าป ก ติตนเช่าบ้านจ่ายเดือนละ2 แสนอยู่แล้ว


ทางกบได้เผยว่า บ้านหลังนี้ซื้อไว้ก็กะจะมาอยู่เองนั้นแหละ แต่ไม่ได้ไม่อยู่แล้วเพราะมีอีกหลังที่อยู่ในเมืองกรุงเทพ

หลังจากนั้น ได้มีการตกลงทำสัญญาเช่าซื้อ โดยตกลงกันที่วางเ งิ นด า ว น์ 5 ล้านและผ่อนชำระเดือนละ 3 แสนบาท พอถึงเวลาด้านแอมมาขอต่อรองเงิ นดา วน์เ ห ลื อ 1 ล้านบาท

เนื่องจากมีเ งิ นไม่พอ พร้อมทั้งขอเ ข้ าอ ยู่ก่อน กบก็ไ ม่ไ ด้ว่าอ ะไ ร ก็ต ก ล งไป แต่ก็ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

เพราะสาวแอมจ่ายเ งิ นด า ว น์แค่ 3 แสนบาท และจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง แถมยังสาวแอมไปห ล อ กคนรู้ จั กของตนให้ร่วมทุ นเ ล่ นหุ้ นด้วย


ด้านส า มีอ ดี ตนั ก แส ด งดัง เผยว่า ได้เ ช คดูโป รไ ฟ ล์ของแอมแล้ว พบว่าอยู่บ้ า นห ลั งใ ห ญ่ และคงรู้เ รื่อ งการเ ช่ าซื้ อบ้าน

จึงมาจัดการเองและได้มาเ ชิ ญช ว นไปเล่นหุ้ นด้วย ด้วยความไว้ใจเพราะเห็นว่าเป็นคนที่ซื้อบ้าน เลยตัดสินใจรลงทุนไปถึง 6 ล้านบาท


จากนั้นได้ไปเ ช คป ร ะวั ติ ก็พบว่า คนอื่นก็ถูกเธอห ล อ กแบ บ นี้มาห ล า ยร า ยแล้ว ก็อยากออกมาเ ตื อ นคนอื่นไม่ให้ไปห ล งเชื่อเธอ

เพราะเธอจะมีคำพู ดส ว ยๆที่ใสซื่อ ทำให้คนใ จอ่ อ น เ ชื่ อง่าย และเธอก็สร้างข้ อ มู ลของเธอไว้ห รูมากทั้งมีรถขั บห ล า ยคัน

ไม่แค่ผิ ดสั ญ ญ าที่ร ะ บุไว้ ถ้าผิ ดสั ญ ญ าต้องย้ า ยออกทันที เธอก็ไม่ออก แถมยังทิ้งค่าไฟที่ไม่จ่ายไว้อีกหลายห มื่ น

จนโ ด นตั ดไฟ แต่ต อ น นี้ได้ไปแ จ้ งค ว า มไว้เรียบร้อยแล้ว ยังมีเ ค สอื่นๆอีกเยอะที่ถู กห ล อ กบางคนก็ล้ า น สองล้ า น

บ ท ค ว า ม

กบ อนุสรา

กบ กับ ส า มี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *