กบ สุวนันท์ กรี๊ดลั่นบ้าน ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัว

เมื่อวานนี้ 11/09/64 ได้มีการจั ด ป ร ะ ก า ศรา งวัลย อดเ ยี่ ย มวิ ท ยุกระจ า ยเสี ย งและโท รทั ศ น์ หรือร า งวัลน าฏร า ช ค รั้ งที่ 12

ด้วยส ถ า นกา ร ณ์โ ร คร. .ะบ. า.. .ดของไทยเรายังถึงว่าห นั กอยู่ จึงจั ดขึ้ นมีแ ค่ผู้ป ระก า ศร าง วั ลเท่านั้น แล้วจะนำส่งให้ผู้ที่ได้รับร า งวั ลต่อไป

ต่อมาทราบว่า หนึ่งในผู้ที่ได้รับร า งวั ลในครั้งนี้ อย่างน างเ อ กสาว กบ สุวนันท์ เป็นร า งวั ลนักแ ส ด งนำห ญิ งย อ ดเ ยี่ ย ม

ซึ่งทางด้านกบ ได้ออกมาเผยคว า มรู้ สึ กของตนว่า รา งวั ลที่ได้เป็นของเรื่อง อุ้มรักเ ก มล ว ง ที่ฉายช่องวัน 31

พอรู้ ก็ก รี๊ ดลั่นเลย ไม่คิดว่าจะได้ เพราะไม่ได้แ ส ด งบ่อย อีกอย่างไม่ค่อยได้อยู่แล้ว ก็ไม่ได้หวังอะ ไร แต่พอได้ ก็ดี ใ จ อย่างมาก

และกบ สุวนันท์ ได้เล่าไปถึงการแ ส ด งของเรื่องนี้ทำน อ งว่า เป็นบทที่เป ลี่ ย นตัวต นไปเลย แรกๆมันย า ก

เพราะเราต้องป รั บตัวใหม่หมด ก็ก ลั วว่าจะทำออกมาไม่ได้ดี และค นดูจะไม่ช อบ ต้องข อ บคุณช่ อ งวัน พี่บ อ ย ถ ก ลเ กี ย ร ติ

และพี่ป้ อ นมากๆ ที่โอกาสได้แส ด งบ ท บ า ทนี้ แต่ก็จะไม่ใช่แค่นี้ ยังมีนั กแ ส ด ง ที มงานทุกคน ที่ช่วยทำให้มันอ อ กมาได้ดีขนาดนี้

สุดท้ายนี้ คนอีกก ลุ่ มที่เราลื มไม่ได้เลย คือบ ร ร ดาแ ฟ นค ลั บๆทั้ งหล า ยที่ค อ ยให้กำลั งใ จและติ ดต ามกันมาต ล อ ด

กบ -บรู๊ค

กบ สุวนันท์

ครอบครัวกบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *