สุดสะเทือนใจ เผยโพสต์สุดท้าย ธันวา ราศีธนู เขียนถึง….

เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ช็ อ คและส ะเ ทื อ นใ จทั้งวงการ ที่ได้สู ญเ สี ย ศิ ลปิ นนักร้ อ งชื่อดังไปต ล อ ดก า ล

เนื่ อ งด้ ว ยนักร้ อ งเจ้าข อ งเพ ล งดัง อย่างไก่ตาฟาง นั่นคือ ธันวา ราศีธนู ที่ต่ อสู้จนได้เป็นศิ ลปิ นนั กร้ อ งชื่ อดั งในทุกวันนี้

ก่อนหน้านี้มีข่ า วเจ้าตั วเ ริ่ ม หายไปจากว งก า ร  แต่หันไปเ ปิ ดร้านอาหาร แต่ก็รับงานร้ อ งเ พ ล งบ้าง

ช่วงก ล า งดึ กที่ผ่านมา (7/9/64) ได้รับข่ า วร้ า ยของธันวา ได้เ สี ยชี วิ ตล งอย่างส ง บด้วยการติ ด.เ ..ชื้ ..อ.โ ..ค  ..วิ .. ..ด

ทั้งนี้แฟนๆ และเพื่อนในก า รว งก า รต่างเข้ามาโพ ส ต์แ ส ด งความเ สี ยใ จกับการจ า กไปของธันวา

บ่ า ว วี ไม่เ ว้ นแ ม้แต่ เ พ ช ร พุ่ มพ ว งลู ก ช า ยของร า ชิ นีลู กทุ่ ง ก็ยังออกมาโพสต์ไว้อ า ลั ยขอให้พี่ห ลั บสบาย

ต่อมาได้มีการเ ผ ยถึงเ รื่ อ ง ร า วของ ธันวา ราศีธนู ผ่านทางเ ฟ ซบุ๊ คของตนเอง โดยพู ดถึ งส ถา น ก า ร ณ์โ ..ร ..คร ะ บ ..า ..ด เรื่องรั ก ษ า

รวมไปถึงการป้ อ งกั น และเ ตื อ นทั้งแฟนๆและเพื่อนๆให้ร ะวั งตั วกันด้วย ซึ่งโพสต์ล่าสุด เป็นการข อ บ คุ ณผู้ใ ห ญ่ใ จดี

นอกจากนี้เจ้าตัวยังลงรูปของลู กรั กทั้ง2คน น้ อ งน้ำโ ข งกับน้ อ งแ ผ่ นดิ น ที่ตอ น นี้กำลั งน่ า รั กน่ าชั งทีเดียว

โพสต์ของธั น ว า

ลูกของธั นว า

ธันวา ราศีธนู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *