ด่วน! เจอแล้ว น้องจีน่า ถูกทิ้งอยู่กระท่อมข้างหมู่บ้าน

เป็นเ ห ตุ ก า ร ณ์ที่ชาวเ น็ ตต่างให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อย ที่เด็ กห ญิ งวัย1ขวบกว่าๆ ได้ห า ยออกจากบ้านไปอย่างป ริ ศ น า


โดยทราบชื่อ น้องจีน่า อายุ 1ขวบ อาศั ยอยู่บ ริเ ว ณหมู่บ้ า นก ล างหุ บเขา แถวบ้านห้วยฝัก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเ มื อ ง


ก่อนหน้านี้มีข่ า วว่าน้องจีน่า ได้ห า ยตัว อ อ กไปจากบ้ า น ตั้งแต่วันที่5 กั นย า ย นที่ผ่านมา ทางเ จ้ าห น้ า ที่ได้ก ระจ า ยกำลั งช่วยกันเ ร่ งตามหาตัวน้อง แต่ก็ไม่พ บ

เมื่อส อ บถ า มทางพ่อแม่ของน้อง ก็คิ ดว่าน่าจะถู กลั กพาตั วไป จนมีค ว า มคื บห น้ าในวันที่7 ช่วงเช้า พ.ต.อ.สุ ค น ธ์ ร อ งผ บ ก.ภ.จ ว.เชียงใหม่ ได้นำ


กำ ลั งตำร ว จและชุ ดสื บภ า ค5 ร่วมกับต ช ดท ห า รฝ่ายป ก ค ร อ ง และกู้ภั ยร่วม100คน ปร ะชุ มเพื่อวางแ ผ นและลงพื้ นที่ค้ นหาอย่างละเ อี ยด


ในการหาค รั้ งนี้มีทั้งโ ด ร นและสุ นั ขร่วมค้นหา แต่ก็ยังไม่พบ เนื่องจากพื้ นที่ระแ ว กนี้อยู่ในหุ บเขาและเป็นป่าส่วนใหญ่ จึงอาจเป็นอุ ปส ร ร ค


ต่อมา พ่อของน้องจีน่าได้ให้ข้ อมู ลพบผู้ต้ อ งส งสั ยเป็นชาวเ มี ย นมา โดยเป็นเพื่อนของตนเอง และน้องก็คุ้ นเ ค ยส าม า ร ถอุ้ มเล่นได้


เ จ อชายคนนี้แถวบ้าน ก่ อ นที่น้องจะหายตัวไป เจ้าห น้ าที่จึงเข้าไปคุ มตัว พร้อมตั้ งข้ อห าต่ า งด้ า วห ล บห นีเ ข้ าเ มื อ ง โดยนำตัวไปสอบสวนด้วย


ได้ข้ อมู ลเ พิ่ มเ ติ มว่า ชื่อน า ยเ สี่ ย ว อา ยุ 44 ปี ช า วเ มี ย น ม า ให้การย อ มรับส า รภ า พว่า ตนเป็นคนนำน้องไปปล่อยไว้ในป่าลึก โดยบอกว่าเจ้าป่าให้นำมาสั งเ ว ย


ล่าสุด ได้มีรายงานว่า ทางเ จ้ าห น้ าที่และช า วบ้ า น ได้ค้ นห าและเจอตัวน้องจีน่าแล้ว ซึ่งจุดที่พ บนั้นเป็นจุ ดเ ดี ย วกับที่นายเ สี่ ย วนำไปป ล่ อ ยทิ้งไว้

โดยน้องจีน่ายังมีชี วิ ตอ ยู่และป ล อ ดภั ยดี แต่ย่างไรก็ตาม ต้องทำตัวน้ องส่ง ร พไปต ร ว จร่ า งก า ยเพื่อความป ล อ ดภั ย

น้องจีน่า

จุ ดที่เ จ อน้อง

ที มค้ น ห า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *