เนย เนโก๊ะจั้ม ผู้หญิงว่าไม่ผิด ประเด็นนี้

ก่ อ นห น้ านี้ได้มีกลุ่มคนส่งอ าห า รนำเรื่องราวของลู กค้ าผู้ ห ญิ งไปเ ผ ยว่า มารับข อ งก็ช่ ว ยแ ต่ งตั วดีๆห น่ อ ย

ต่อมาได้มีโ ต้ต อ บกันอย่างส นุก ส น า น จนเป็นป ร ะเ ด็ นด ร า ม่าขึ้น เพราะบ า งค นไม่เ ห็ นด้ ว ยกับก า รก ระทำนี้

ทั้งว่าไม่ มีสิ ท ธิ์  ไปพู ดอย่ า งนั้น เขาไ ม่ไ ด้ต้ อ งก า รให้พ วก คุ ณม อ ง  แล้วจะรู้ สึ กปล อ ดภั ยยังไง เพราะอยู่บ้ า น ยังโ ด นเลย

ล่าสุด นั กร้ อ งวงเ นโ ก๊ ะจั๊ มอย่าง เนย วรัฐฐา ได้พูด ถึงเ ห ตุก า ร ณ์ดังก ล่ า วผ่านทางเ ฟ ซบุ๊ คของตัวเอง ซึ่งเป็นโพ ส ต์รี วิ ว

ผู้หญิงถู กนิ น ท าของคนบ า งก ลุ่ ม  โดยสาวเนยได้ระบุว่า ผู้หญิงทำไม จะต้องค อ ยปิ ด บั งซ่ อ นทุ กอย่าง  มันคือธ ร ร ม ช า ติ

ที่เ ห็ นกันผิ ดห ร อ แล้วผู้ช า ยไม่มีหรอ บางทีที่ไ ม่ใ ส่มันรู้สึ กส บ า ยกว่า ไม่อึ ดอั ด จะต้องมาส ร้ า งกร อ บอะ ไรอ ย่ า งนี้

แล้วเรื่องพ ฤติ กร ร มนี้  มันก็เ กิ ดจ า กผู้ช า ย อย่ามาโ ย นค ว าม ผิ ดให้ผู้หญิง  ทีค นป่ าไม่เ ห็ นจะมีอ ะไ ร  ก็อ ยู่กั นได้

ทิ้งท้าย โ ด ยระบ า ยไปถึงค่ าใ ช้จ่ า ยต่ า งๆที่ผู้ห ญิ งแบ กภ า ระเพื่อที่ต้องใช้ซื้ อข อ ง มาเ ส ริ มให้กับต น เ อ ง

สาวเนย

เน ย วรั ฐ ฐา

นั กร้ อ งส า วเ น ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *