ขอดูแลต่อ แก้ว ตัดไม่ขาด อ๊อด อดีตสามี

สำหรับนักแ ส ด งรุ่ นใ ห ญ่ที่มีทั้งป ร ะส บก า ร ณ์และผ ลง า น ม า กมา ย อย่าง แก้ว อภิรดี เป็นอี กคนห นึ่ งต้องย กนิ้ วให้เรื่ อ งดู แ ลตั วเ อ ง เพราะถึ งจะอ า ยุแตะเลข 5 แล้ว แต่หุ่นยังดูเ ป๊ ะและสวยอยู่ตลอด

ส่วนในชีวิตคู่ต อ น นี้ แก้ว ใช้ชีวิตร่ ว มสุ ขทุ ก ข์อยู่ส า มี เสธ ต๊อด ที่มักจะอ ว ดค ว า มหวานให้พวกเราได้เห็นอยู่เ รื่  อ ยๆ จนต้องยกเป็นคู่ รั กของว งก า ร บั นเ ทิ ง

ในเรื่องราวอ ดี ต หลายคนท ร า บกันดีว่า แก้ว อภิรดี เ ค ยแ ต่ ง ง า นกับ อ๊อด โอภาส มีลูกด้ ว ยกั นถึง 3 คน สุดท้ายทั้งคู่ได้ห ย่ าร้ า งกันไปแล้ว

โดยให้เ ห ตุ ผ ลเกี่ ย วกั บเรื่ อ งธุ ร กิ จ แต่ถึงทั้งคู่จะเ ลิ ก กั นไปแล้ว แต่ก็ยังทำห น้ าที่ข อ งพ่ อแ ม่ให้กับลูกๆเป็นอย่างดี ซึ่ง แก้วได้เผยว่า

พวกเรายังเป็นค ร อ บค รั วที่ไม่ มีวันจะเป ลี่ ย นไปได้ แต่สิ่งที่เป ลี่ ย นมันคือส ถ า นะการเป็นส า มีภ ร ร ยาของเราเท่านั้น

ทางพี่อ๊อด ปกติเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่ อ ยพูดเ ว ล าเขามีเ รื่ อ งอ ะ ไ ร แต่ถ้ามันห นั กมากจริงๆ ถึงจะมาพู ดม าป รึ ก ษ าเรา เพราะ เขาก็มีแค่พ ว ก เ ร าที่เป็นค ร อ บค รั ว

เราก็ต้ อ งดูแ ล ช่วยเ ห ลื อกันแ บ บ นี้ต่อไป เนื่องจากมีทั้งค ว า มรั กค ว า มผู ก พั น ธ์ให้กัน แถมบ้านเราอยู่ใ ก ล้ กั น แค่ผ ลั ก กำแ พ งห ลั งบ้านไปก็เ จ อห น้ ากันแล้ว

เราม อ งว่าแค่เ พื่ อ นเรายังช่ ว ยได้ แต่นี่เขาเป็นพ่ อข อ ง ลูก มันม า กก ว่ าเพื่ อ นอยู่แล้ว แถมเขาก็ยังได้เ จ อหน้าลูกๆอีกด้วย

อย่าง ต๊อด เขาก็ยังค อ ยเป็นห่ ว งเ ป็ นใยพี่อ๊ อ ดต ล อ ด เขาบ อ กว่า พี่อ๊ อ ดคื อค ร อ บค รั วข อ งเรา

แก้ว กับอ ดี ตส า มี พี่อ๊อด

แก้ว – เ ส ธ.ต๊ อ ด

ลูกๆของแก้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *