เผยประวัติที่ไม่ธรรมดา ผู้กำกับโจ้ ที่ดังในวงการบันเทิง

เป็นเ ห ตุ ก า ร ณ์หนึ่งที่ผู้คนกำลั งให้ค ว า ม ส นใ จกับผู้ กำ กั บ เ มื อ งน ค ร ส ว ร ร ค์ ที่ถู กสั่ งย้ า ย ด่ ว น

เมื่อมาดูย้ อ นป ระวั ติข อ งผู้กำกั บคนดังกล่าว ต้องบอกเลยว่า ไม่ ธ ร ร ม ดาจริงๆ คือ พ.ต.อ ธิ ติ ส ร ร ค์ อุ ธ น ผ ล หรือที่ก่ อ นห น้ านี้เราจะรู้ จั กกั นในน า ม ส า รวั ตโจ้

ซึ่งเขา เ ป็ นคนดัง ทั้งว ง ก าร บั นเ ทิ งและสั งค มไ ฮโ ซ ที่มีรถห รูห ล า ยคั นทีเดียว และ เป็นอ ดี ตแ ฟ นของด า ร า สา วส ว ย 1 ในแ ก๊ งนางฟ้า อย่าง เ ม ย์ พิ ช ญ์ น า ฏ

เมื่อช่วงวั น เ กิ ดเมย์ ปี2557 สา รวั ตโจ้ ได้คุ กเ ข่ าข อแ ต่ ง ง า น สร้างค ว า มฮื อฮ าให้ทั้งเพื่อนและแฟนๆเป็นอย่างมาก แต่สาวเมย์ยังไม่ต ก ล ง ขอเว ล าเพื่อพิ สู จ น์ก่อน

หลังจ า กนั้ นผ่านไปไม่กี่วัน ก็มีภาพแ ต่ ง ง า นข อ งสา รวั ตโ จ้ กับ ไ ฮโ ซแจน นิ ศ ารั ต น์ ที่เป็นเจ้ า ข อ งเ ต้ น ท์ ร ถ ห รู และรูปค ร อ บค รั วที่มีลู ก ช า ยด้วย

จากนั้น สาวเมย์อ อ กมาป ระก า ศว่า เ ลิ กรากันไปแ ล้ ว ทำให้เ รื่ อ งราวส า ร วัต โจ้เงี ย บหายไป

ล่าสุด ทราบว่า สารวัตโจ้ สา ม า ร ถ ทำและส ร้ า งผ ล ง า นให้กับตัวเอง จนได้ ยศ พ ต ท ต่อมาได้เ ลื่ อ นขั้ นมารับ ตำ แ ห น่ ง ผู้กำ กั บที่เมืองน ค ร ส ว ร ร ค์

ในก ลุ่ มตำ ร ว จชั้ นผู้น้ อ ย ได้มีการพู ด คุ ย ต่างรู้ สึ กดีใ จกันมาก เพราะท ร า บว่า ท่านเป็นจิ ตอ า ส า แถมเป็นไ ฮ โ ซ และยังเป็นอ ดี ตแ ฟ นนั กแ ส ด งดั งอีกด้วย

แต่แล้ว ก็มีเห ตุ ก า ร ณ์ เ กิ ดขึ้ น ในเรื่องผู้ต้ อ งห า ถูกรี ดเ งิ น 2 ล้านบาท เป็นเ หตุ ทำให้ถู ก สั่ งย้ า ยด่ ว น

ต่อมาทราบว่า แ ฟ นปั จจุ บั นผู้ กำ กั บ โ จ้ ก็ยั งอ ยู่ใ นว งการบั นเ ทิงนั่นคือ ใบเตย พ ร พ จี ที่ต อ น นี้เป็นผู้อ่ า น ข่ า ว ช่ อ งวัน

พร้อมทั้งได้อ อ กมาพู ด ถึ งผู้กำ กั บหนุ่ม ว่าเ ข าเป็น ค นดูซื่ อม า กๆเลย ไม่คิ ดว่ า เ ข าจะก ล้ าที่จะทำเ รื่ อ งนี้

ทั้งนี้ มีร า ยง า นอีกว่า ค น ที่สั่ งย้ า ย ไ ม่ใช่ใ ค ร ที่ ไห น แต่พ่อแ ฟ นส าวของตั วเ อง

 

เนื้อค ว า ม

รูป ผู้ กำ กั บ โจ้ กับ เมย์

ผู้ กำ  กั บโ จ้ – ใ บเ ต ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *