โบว์ ตอบชัด ปมเลิก มิกค์ โยงถึงบุคคลที่3

สำหรับคู่พ ร ะเ อ ก-น า ง เ อ ก ที่อ อ กมาป ระ ก า ศ เ ลิ กกั นแ ล ะยังเป็นป ระเ ด็ นร้ อ น  อ ยู่ นั่นคือ โบว์ เมลดา กับ มิ ก ค์ ท อ งร ะ ย้ า

ที่ก่อนหน้านี้ ทางด้าน โบว์ได้โ พ ส ต์ รู ปข อ งตั วเ อ ง พร้อมกับเ ขี ย นข้ อค ว า ม ถึ งค ว า ม โ ส ดว่า

แ ถ มแ ฟนๆ ยั งสั งเ ก ตเห็นว่า ไ ม่ มีรู ป คู่ข อ ง ทั้ งฝ่ า ย ไม่ พ อยั งเ ลิ กเ ป็ นเ พื่ อ นใ นอิ น ส ต  ร าแ ก ร ม อีกด้วย

จนสุ ด ท้ า ย มิกค์ ได้อ อ กเ ผ ยผ่ า นทา งไ อ จีข อ งตน ในเ รื่ องค ว า มสั ม พั น ธ์กับสาวโบว์  ว่า

ล่าสุด ได้มีค นเข้ ามาแ ส ด งค วา ม คิ ดเ ห็ นกั บเ รื่ อ งนี้ และอยู่ก็มีช า ว เน็ต อ อ กม าพู ด ถึ งโบว์ ทำนองว่า

ต่อมา แ ฟ นค ลั บ อ อ กมาเ ผ ยถึงส า เ ห ตุว่าแ ท้จ ริ งแล้ว การที่ โบ ว์ กั บมิ ก ค์ เ ลิ ก กั น มัน เ ป็ นเ พ ร าะ

แล้วอยู่ๆ ก็ทำเ อ าค อม เม้ น ต์ถึ งกั บลุ กเ ป็ นไ ฟ เมื่อสาว โบว์ได้เข้าต อ บค อ มเ ม้ นดังกล่าว

ถึงแม้จะเป็นข้ อค ว า มสั้นๆ แต่ก็แ ส ด งถึงความชั ด เ จ นว่าที่แ ฟ นค ลั บคนนี้พู ดเป็นเรื่องจริง

งา น นี้ทั้งเพื่อนในว ง ก า รบั นเ ทิ งและแฟนๆ ต่างเข้าแ ส ด งค ว า มคิ ดเ ห็ น กันอ ย่ างม า กม า ย

รูป มิกค์ กับ ผู้จัดการ

รูปของ โบว์ เมลดา

รูป มิกค์ ทองระย้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *