ปู กนกวรรณ ลั่นคิดว่ารู้จักลูกดี แต่ถูกคำพูด เด๋อ ดอกสะเดาเตือนสติ

สำหรับครอบครัวตลกชื่อดัง อย่าง เด๋อ ดอกสะเดา กับภรรยา ปู กนกวรรณ ที่มักมีโมเม้นต์น่ารักๆ ออกมาให้ชมอยู่ตลอด ถือว่าเป็นคู่ที่ร่ ว มทุ ก ข์ร่ ว ม สุ ขกันมาน า น

ที่ก่อนหน้านี้ ปู ภรรยาคนสวย ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวการใช้ ชี วิ ตร่ ว มกั นมาพ ร้ อ มถึ งเ ล่ าค ว า มถึงน่ ารั กข อ งส า มี

ล่าสุด ปู กนกวรรณ ภรรยาของ เด๋อ ดอกสะเดา ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวของลูกสาว ที่มีป รึ ก ษ าเกี่ยวกับเรียน ซึ่งเป็นการส น ท นาของครอบครัว

ที่มีข้ อ คิ ดแ อ บแฝงอยู่ ระบุว่า เ ห ลื อเวลาอีกไม่กี่ปี ลูกสาวจะเข้าเ รี ย นต่ อม หา วิ ท ย าลั ย จึงต้องว า งแ ผ นเ ส้ นท า งของตนเอง อยากรู้ว่าต้องเรียนด้านไหน ที่จะได้งา น  มั่ น ค ง

ด้วยตัวลูกสาวนั้น จะชื่นชอบงานศิลปะ ฝั่งปู บอกกับลูกว่า ถ้าเป็นค น อื่ นเค้าก็คงอยากให้ลู กเป็นห ม อ แต่แม่รู้ จั กลู กดี  ลูกคงไม่กล้าฉี ด ย า คนอื่ น แน่

ลูกสาวได้ถามถึ งทางที่ตนถ นั ด  มันจะดีไหม คนเป็นแม่ จึงบอกลูกว่า เราต้องดูว่าตัวเรานั้นจะทำได้ ไห ม อย่างบ ริ ษั ท ของแม่ที่ส ร้ า งขึ้นกว่ามันจะโ ตต้องใช้ เ ว  ล า

ซึ่งพอถึงเวลาจริงๆ ตนก็ต้องย ก แ บ ร ด์ PRAI นี้ให้ลูกสาวอยู่แล้ว แต่ใ จ จ ริ งก็อ ย า กให้ลูกเป็นห ม อผิ ว หนั ง เพราะมันส าม า ร ถมาต่อธุ ร กิ จของที่บ้ า นได้

โดยลู กส า ว ให้เหตุผลว่า มันเ รี ย น ห นั กมาก ปูจึงตั ด สิ น ใ จ ทิ้ งท้ า ย ให้ ก ลั บคิ ด ดู ลูกเ ล ยไปดูข้ อ มู ลร า ยละเ อี ย ดของส า ข าที่แ ม่อ ย ากให้เ รี ย น

มีที่ไ ห นเปิดรับ เรียนอ ะ ไ ร บ้าง ใช้เวลากี่ปี และต้องเอาวิชาไรไปยื่นสอบ โดยหาข้อมูล 2 วัน แล้วก ลั บไปพู ด คุ ยกับปูและเด๋อ อีกครั้ง

 

ลู ก ส า วได้บ อ กว่าเรียนใช้เ ว ล านาน แ ถ มใช้เ งิ นเ ย อ ะด้วย ปูก็บ อ กให้ข า ยค รี มไปด้วย ลูกสาวย้ อ น ถาม ถ้าข า ยค รี มและเ รี ย นไปด้วย มันได้ใ ช่ไ ห ม

ปูจึงคุยกับ เด๋อ ส า มีตนท่าทางเ อ็ นดู ลู กว่า ดูลู กเรานะ ก ลั วจะเ สี ยเ งิ นค่าเ รี ย นเ ย อ ะ แต่เด๋อ สะเดา ได้ตอบก ลั บ เหมือนเอาถ า ดใบใหญ่ฟ า ดไปที่หัวภ ร ร ยาอย่างแรงว่า

ลูกไม่ได้อ ย า กเรียน เลยเอาเรื่ อ งนี้มาอ้ า ง เราต้องอ ย่ าไปบั ง คั บลู ก ถ้าเขาอยากเรี ย นอ ะ ไ รก็ให้เ รี ย นไป เดี๋ยวเขาจะเ ค รี ย ด ขอแค่เป็นค น ดี

เมื่อ ปู ภรรยาเด๋อ ได้ยินเช่นนั้นก็เห มื อ นดึ งส ติได้ จึงเ รี ย กลูกมาคุ ยป รั บความเ ข้ า ใ จ กันใหม่ แล้วทิ้งท้ายว่า ตนนั้นคิ ดว่า รู้ จั กลู ก ดี แต่จริงๆ ยั งไ ม่ ดี พ อ

เด๋อ – ปู

เด๋อ – ลูกสาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *