น้องเมย์ รัชนก เศร้าหนัก หลังคุณแม่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ

เป็นเ รื่ อ ง ร า วสุ ดช็ อ กที่เ กิ ดขึ้ นกับนั กต บ ลู กข น ไก่ทีมชาติไทย ได้สู ญเ สี ยบุ ค คล อั นเป็นที่ รั กไปอย่างไม่มีวั น ก ลั บ โดยไม่ท ร า บส า เ ห ตุที่แน่ชัด

สำหรับ นักกี ฬ าแ บ ดมิ นตั นหญิง อย่าง น้องเมย์ รัชนก อิ น ท น น ท์ ที่ค อ ยส ร้ า งชื่อเ สี ย งให้กับป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ส า ม า ร ถคว้าแ ช มป์ต่างๆ จนส ะส มค ะแ น นเป็นนักแ บ ดมิ นตั นมือ1 ของโลกประ เภ ทหญิงเ ดี่ ย ว

แต่ก็มีเ ห ตุ ก า ร ณ์ที่ทำให้ น้องเมย์นั้นเ กิ ดอ า ก า รทั้งช็ อ กและเ สี ยใจห นั กมาก เมื่อได้รู้ข่ า ว การเ สี ยชี วิ ตของคุณ แม่ไปก ะทั นหั น

ล่าสุด เมย์ รัชนก ได้ออกมาเผยผ่ า นท า งเ ฟ ซของคุณแม่ โดยบอกว่า เมย์เอง ขอโ ท ษ ทำให้แม่เ ห็ น ในสิ่ งที่แม่ไฝ่ฝั นไม่ได้

ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณแม่มีอ า ก า รห า ยใ จ ไม่ออก จึงรี บพ าส่ งร พ. ระห ว่ า งทางได้ปั๊ มหั ว ใ จเพื่อช่ ว ยชี วิ ต แต่ก็ไม่เ ป็ น ผ ล คุณแม่ได้จ า กไปอย่างส ง บ

ทั้งนี้ ยั งไม่ท ร า บส าเ ห ตุอย่างแ น่ชั ด แต่ทางโรงพ ยา บ า ลได้ทำการต ร ว จเ ชื้. .อ โ ค. วิ. .ด คุณแม่คำผัน ไม่พบ เ..ชื้..อ แต่จะมีการต ร ว จซ้ำอี กค รั้ ง

น้องเมย์กับคุณแม่

รูป เมย์ รัชนก

น้องเมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *