คิมเบอร์ลี่ โพสต์สุดอาลัย หลังสูญเสียน้องที่รักมาก

อยู่ๆก็มีเห ตุกา ร ณ์ที่ทำเอาน าง เ อ ก อย่าง คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ กับต้องอ อกม าโพ ส ต์เศ ร้ าถึงเรื่ อ งที่เ จ้าตั วรู้จา กแฟ น ค ลั บ

ก่อนหน้านี้ สาวคิมเบอร์ลี่ ถูกจั บตาม อ ง ถึงเรื่ อ งความสั มพั น ธ์กับห วา นใ จหนุ่ม หมาก ปริญ ว่าเ กิ ดอะ ไ รขึ้นกับทั้ งส อง คน เนื่องจาก คิมได้แ ช ร์เ นื้ อเพ ล ง ก ว่ าจะรู้ ท่ อ นห นึ่ง

แล้วติดแ ท๊ ก หมาก ปริญ ซึ่งห นุ่ มหมาก ได้แ ช ร์ก ลั บพร้ อ มติ ดด อ กกุห ล า บด้วย จึงทำใ ห้ชา วเ น็ ตต่างคิ ดว่าทั้งคู่มีปั ญห ากันห รื อแ ค่ คิ ดถึ งกันเ ฉ ยๆ

อย่างไรก็ตาม บร รด าแ ฟ นๆ ยังร อคำต อ บข อ งคู่อยู่ แต่แ ล้ วก็มีเรื่องส ะเ ทื อ นใจอี กค รั้ง เมื่อ คิมเบอรลี่ ได้อั พส ต อ รี่ทางไอ จีส่ ว นตั ว เป็นรู ปข า ว-ดำ

ที่เจ้ าตั วถ่ ายคู่กับส า วคนห นึ่ งดูสนิ ท ส น มใก ล้ชิ ดกันมาก โดยมีก ารเ ขี ยนข้อ คว า มเศ ร้ าว่า หลั บให้ส บา ย นะ เราจะคิ ด ถึ งคุณ นา งฟ้าข อ งฉั น

ต่อมาได้ทราบว่า คนที่สาวคิมโพสต์อ าลั ยนั้ น เป็นแ ฟ นคลั บใก ล้ชิ ดม า ก ๆ ได้ เ สี ยชี วิ ต จากก ารติ ด โ .ค ..วิ. .ด ทำใ ห้ต นนั้ นรู้ สึ กเ สี ย ใจอย่า งม าก ไม่คิ ดว่าเรื่ อ งนี้จะเกิ ดขึ้ นกับค นใก ล้ตัวข น า ดนี้

ทั้ ง นี้ สาวคิมได้แ ส ด งคว า มเสี ยใ จกับค รอ บค รั ว ของน้ องมี น แฟนค ลั บที่ส นิ ทและรั กม า ก

ส ต อ รี่สาวคิม

สาวคิมเบอรลี่

คิมเบอรลี่ แอน เทียมศิริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *