เจ้ายาย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 93 ปี

“เ จ้ า ยาย” ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึง แ ก่ ก ร ร ม อย่าง ส ง บ ด้วย โ ร ค ช ร า สิริอายุ 93 ปี

สำหรับ เ จ้ า ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2472 เป็น เ จ้ า นายฝ่ายเหนือ อ ง ค์ น้อย

แห่งคุ้ม ห ล ว ง ริมปิง เป็น ธิ ด า คนที่ 3 ในจำนวน 4 คนของ เ จ้ า ราชภา คิ นั ย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่)

กับ ห ม่ อ ม จันทร์เทพย์ ณ เชียงใหม่ เ จ้ า ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้ อุ ทิ ศ ตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี

บำ เ พ็ ญ ประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวม มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด สมกับที่เป็นสตรีสูง ศั ก ดิ์

งามพร้อมด้วย ก ริ ย า ม ร ร ย า ท แบบกุลสตรีไทย ทั้งยังได้ดำรง เ กี ย ร ติ แห่งวงศ์ ต ร ะ กู ล ได้อย่างสมบูรณ์

จากผลงานซึ่งเป็นที่ประ จั ก ษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสังคมในวงกว้างของ เ จ้ า ดวงเดือน ณ เชียงใหม่

สตรีสูง ศั ก ดิ์ ผู้ได้รับการขนานนามว่า สุภาพสตรีระดับชาติได้อย่างสมความภาคภูมิ

เป็นต้นแบบคนดี ศ รี แ ผ่ น ดิ น และเป็น เ พ ช ร น้ำหนึ่งของชาวไทยล้านนา ได้รับประกาศ ส ดุ ดี เป็น

ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 และได้ประกาศ เ กี ย ร ติ คุณยก ย่ อ ง เป็นบุคคล “ค่ า แห่ง แ ผ่ น ดิน”

“เจ้ายาย” ดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *