แม่เบนซ์ พรชิตา อาการสาหัส อุบัติเหตุห้างใกล้บ้าน

เรียกว่าทำเอาหลายคนต่างโ ก ร ธแทนสาวเบนซ์กันอย่างมากมาย เมื่อสาวเบนซ์ ออกมาเผยเ ห ตุ ก า ร ณ์ช็ อ กที่เ กิ ดขึ้ นอุ บั ติ เ ห ตุกับคุณแม่ในห้ า งใ ก ล้บ้าน

โดยที่ร่ า ย ย า วว่า เกิดเหตุเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ลูกค้า ซื้อสิ น ค้ าชั้น2 แต่ต้องใช้ร ถ เ ข็ นลงจากชั้นสองด้วยทางเ ลื่ อ น เพราะห้ า งไม่มีลิ ฟ ต์

ป ร า ก ฎว่าล้ อรถเ ข็ นไม่ล็ อ กกับทาง และด้วยน้ำห นั กของ รถเ ข็ นจึงล า กคุณแม่ของเบนซ์ลงมาด้วยความ เ ร็ วและก ร ะ แ ท กกับเ ค าต์ เ ต อ ร์ร้ า น ค้ าด้านล่าง

ทำให้ได้รั บบ า ด เ จ็ บส า หั ส ที่หัวและ ใบหน้า เ ย็ บ 4 เข็ม แ ผ ล ฟ กช้ำตามร่างกาย ต้องนอนที่โ ร งพ ย า บ า ลเพื่อรั ก ษ า 3 วัน ถึงวันนี้ก็ยังเ จ็ บอยู่

ห้างไม่มีการเ ยี ย ว ย า จะต้องเอาเรื่องหรือใช้ก ฎ ห ม า ยกับทาง ห้ า งขนาดไหน ถึงจะมาดู แ ลผู้บ า ดเ จ็ บ ที่ระบุว่า พอเ กิ ดกับแม่ตัวเอง คือไปไม่ถูก แม่อ า ยุ 75

แล้ว ต อ น นี้เดินช้ามาก ป ว ดขา-หลังไปหมด มีใครเจอแบ บ นี้บ้าง ไม่อยากให้เ กิ ดกับใครอีก ต้องทำยังไงดี ซึ่งสาวเบนซ์ได้เผยใ บ ห น้ าของคุณแม่

ที่อยู่ในอ า ก า รส า หั ส ท่ามกลางคนบั น เ ทิ งและแฟนๆ ต่างเข้ามาให้กำ ลั ง ใ จ และ แ ส ด งค ว า ม คิ ดเห็นถึงเรื่องดั ง ก ล่ า วรวมถึงด้านนก จริยา ได้เข้ามาว่า

ขอให้ห า ย ป ก ติเร็ววัน อยากให้กำ ลั งใ จ จั ด ก า รให้เต็มที่ มันคือความ รั บ ผิ ด ช อ บต่อลูกค้า ห้างควรใส่ใจความป ล อ ด ภัย อ่านแล้วโ ก ร ธแทนเลย

เบนซ์ มิค

พรชิตา

จากไอจี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *